བཞུགས་ཏེ། འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་ཏོ། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་
དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་་་་
གི་ས
ངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་དག་ནི་ཡོངས་སུ་དག་པ་སྟེ། བུད་མེད་མེད་དོ།
སྙིགས་མ་ལྔ་མེད་དོ། ཤཱ་རིའི་བུ་རིགས་ཀྱི་བུ་འམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་ཛེག་པ་ཆེན་པོ་
ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་
གང་ལ་ལ་ཞིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་
དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
བརྒྱད་པོ་དེ་དག་གི་མཚན་ཐོས་ནས་ལེན་ཅིང་་་
འཛིན་
ལ་ཀློག་ཅིང་ཀུན་ཆུབ་པར་བྱེད་དེ། འཇུག་པར་བྱེད་ཅིང་གཞན་དག༐ལ་
ཡང་[༡]རྒྱ་ཆེར༐
ཡང་དག་པར[༢]རབ་ཏུ་སྟོན་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་རིགས་ཀྱི་བུ་འམ།
རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ[༢]སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་འགྲོའམ། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སས་མ།
ཡི་དགས[༤]་ཀྱི་ཡུལ་ལམ་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་ཡུལ་གྱི་ནང་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་བ་དེའི་གནས་
མེད་དེ་
གོ་སྐབས་མ་ཡིན་ནོ། མི་ཁོམ་པ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བ་དེའི་གནས་མེད་དོ།
ཤཱ་རིའི་བུ་བུད་མེད་ཀྱིས་[༥]ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་
རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་དག་གི་
མཚན་ཐོས་ནས། བླངས་ཤིང་བཟུང་ལ།
བཀླགས[༦]ཤིང་ཀུན་ཆུབ་པར་བྱས་ཏེ། འཇུག་པར་བྱས་ཤིང་། གཞན་དག་ལ་
ཡང་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་
བཤད་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བུད་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་
ན་གཉིས་ལེན་པའི་གནས་དེ་མེད་ཅིང་གོ་སྐབས་མ་ཡིན་ཏེ་དེའི་གནས་མེད་དོ།
ཤཱ་རིའི་བུ་རིགས༐ཀྱི་བུའམ[༧]། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་ཛེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་
ཞུགས་པ་
གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་
པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་དག་གི་
མཚན་ཐོས་ནས་བླངས་ཤིང་བཟུང་ལ།
བཀླགས[༨]ཤིང་ཀུན་ཆུབ་པར་བྱས་ཏེ། འཇུག་པར་བྱས་ཤིང་། གཞན་དག་ལ་
ཡང་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་ན།
དེ་ལ་ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། གནོད་
68---145


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*