བཀའ་འགྱུར། མདོ་སྡེ།

[༦]«གཡུང་»ུ«ཕི་»«པེ་»«སྣར་»ུ«ཅོ་»བཟུང་།
[༡]«གཡུང་»ཡིད། [༢]«གཡུང་»«པེ་»ོ། [༢]«གཡུང་»«གི་»«པེ་»«སྣར་»«ཅོ་»--རྒྱ་གར་གྱི་་་་་ལ་
ཕབ་པ།
«ཞོལ་»རྒྱ་གར་་་ཞུས་་་་ལ་ཕབ་པ།
མརྗ་སྡེ། ()

དཟག རྣ། བོད་ ཚན་ སྦབ། སྦ༴ ཟེག་
དཟ་གཞ།
རྗ སྦ བ། ཟེང་།
ཚན། རྟགས། གྲངས ཁྱམ།

སྡེ་ད རྒ། མདོཇི --

གཡུང་ཟོ། མདོ --

-- -- -- ---- -- -- ---- -- --
ཟ་ཐང་། མདོ་སྟེ --

པེ་ཆིན། མདོ འུ --

སྣར་ཐང་། མདོ --

ཟོ་ནི། མདོ་མད་། --

ཁྲ་ར། སདོ་དོ --
-- -- ---- ---- -- --
ཞོལ། མདོ --

6--- [50


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*