བཇུར་མཚན།
[༡]མཚན་བྱང་འདི་ཆོས་ཚན་འདིའི་མཚན་བོད་སྐད་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་བཀོ།་[༢]«ཅོ་»ཨབྱ། [༢]«གཡུང་»
«པེ་»«ཅོ་»སྨྱི། [༤]«གཡུང་»«པེ་»བསྒྱུར། [༥]«ཅོ་»གི། [༦]«པེ་»«སྣར་»«ཞོལ་»མཐུན།
[༧]«གཡུང་»«པེ་»«སྣར་»«ཞོལ་»རྣམས་ཀྱི། [༨]«པེ་»«སྣར་»«ཞལ་»མཐུན། [༩]«གཡུང་»«ཁི་»
«པེ་»«ཅོ་»«ཞོལ་»མཐུན།
སྣ [༡]«ཁུ་»ཀྱིས། [༢]«སྣར་»«ཞོལ་»སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ། [༢]«ཞོལ་»བརྒལ། [༤]«གཡུང་»
«པེ་»ོ།
བཇུར་འཟས་དེའུ་མིག་
མད་
()

རཟཕབྷ རྟ་ ཁོད་ ཚན་ ཟེབ། ཟར། ཚེག་
ཟ་གཞི། ཟམ རྒ ཀི ལྗབ། ཟང་།
ཟན། རྟགས1 གྲངས ཁྱམ།

ཟེ་དགེ། སདོལྡེ --

གཡུང་ཟ།མདོ --
-------- --
ཟ་ཐང་། མདོསྡེ ཞབ--

པེ་ཆིན། མདོ འུ --ཞན
-- --[༧]----
སྡར་ཕང་།མདོ --

ཟོ་ནི། སདོ་མར་། -- ན་
---- --སྣ-- -- --
ཁྲ་ར། མདོ་ལྡེ --ཞན

ཞིལ། མདོ --

6а----16


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*