འཕགས་པ་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ཞིས་བྱ་བ་ཟེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

པར་འཚལ་བ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་
བགྱི་བ་རྟོགས་པར་འཚལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་་་་
བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་[༡]གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ཆགས་[༢]པ་མི་མངའ་ཞིང་
སྒྲིབ་པ་མི་མངའ་བས་མཁྱེན་ཅིང་རབ་ཏུ་མཁྱེན་པ་དེ་ལྟ་བུས་སྒྲིབ་པར་འགྱུར་བའི་
ལས་བཤགས་པར་བགྱི་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཅི་ནས་ཀྱང་བདག་གིས་བཤགས་པས་་་
ལེགས་པར་བཤགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་བ་དང་།
འོད་གསལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མ་མཆིས་པར་འགྱུར་བ་དང་།
གསལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། དུག་མ་མཆིས་པར་འགྱུར་བ་དང་། སྒྲིབ་པ་མ་
མཆིས་
པར་འགྱུར་བ་དང་། བར་དུ་གཅོད་པ་མ་མཆིས་པར་འགྱུར་བ་དང་།
ཡོན་ཏན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུར[༢]་སྒྲིབ་པར་འགྱུར་བའི་་་་
ལས་ཀྱི་ཉེས་
པ་ཐམས་ཅད་འཆགས་སོ། ཇི་ལྟར་བདག་གི་དོན་དུ་བཤགས་པ་དེ་
བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རབ་འབྱམ་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ན་སེམས་ཅན་ཇི་
ཙམ་སེམས་ཅན་གྱི་
རིས་ན་མཆིས་པ་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཆེད་དུ་ཡང་
སྒྲིབ་པར་འགྱུར་བའི་ལས་ཀྱི་ཉེས་པ་འཆགས་ས་སོ། དེ་ལྟར་བདག་
གི་ལ
ས་ཀྱི་ཉེས་པ་སྒྲིབ་པར་འགྱུར་བ་ཐམས་ཅད་ས་སོར་བཤགས་ནས་སྒྲིབ་པ་མ་་་་
མཆིས་པ་རྣམ་པར་དག་པ
འི་ད་ཀྱིལ་འཁོར་ལ་གནས་ཏེ། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
དགེ་བའི་རྩ་བ་
ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། དགེ་བའི་རྩ་བའི[༤]་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
གང་གིས་ངན་སོང་དབུལ་པོ་[༥]ཡི་དགས་ཀྱི་མི་ཁོམ་པར་མཆི་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་་་་
པར་བཟློག་
པ་དེ་ལ་ཡང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། སེམས་ལ་གནོད་པ་མ་མཆིས་ཤིང་
འོད་གསལ་བ། དགེ་བའི་རྩ་བའི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གང་གིས་ངན་སོང་དུད་
འགྲོ
འི་སྐྱེ་གནས་ཀྱི[༦]་མི་ཁོམ་པར་མཆི་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་བཟློག་པ་དེ་ལ་ཡང་་
68---181


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*