འཕགས་པ་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ཞིས་བྱ་བ་ཟེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གང་གིས་ངོས་མཉམ་པའི་རྗེས་སུ་མཆི་བ་[༡]སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་་
ཡོངས་
སུ་ད་ག་པར་བགྱིད་པ་དེ་ལ་ཡང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། དགེ་བའི་རྩ་བའི་
ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
གང་གིས་ལུས་མཚན་དང་། དཔེ་བྱད་བཟང་པོས་ལེགས་པར་
བརྒྱན་
པ་ཐོབ་པ་དེ་ལ་ཡང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། དགེ་བའི་རྩ་བའི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་
པར་
གང་གིས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱན་དག་ཡོངས་སུ་ད་ག་པ་་
ཐོབ་པ་དེ་ལ་ཡང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། དགེ་བའི་རྩ་བའི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གང་
གིས་སྟོབས་
བཅུས་བརྒྱན་པའི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པ་དེ་ལ་ཡང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་་་
ངོ་༑
དགེ་བའི་རྩ་བའི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གང་གིས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་
ཤུགས་ལས་
ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཐོབ་པ་དེ་ལ་ཡང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། དགེ་བའི་རྩ་
བའི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
གང་གིས་གཟུངས་ཀྱི་རིགས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དེ་ལ་ཡང་རྗེས་
སུ་ཡི་རང་ངོ་།
དགེ་བའི་རྩ་བའི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གང་གིས་ཆོས་ཀྱི་ད་བྱིངས་
རྣམ་[༢]པར་དག་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དེ་ལ་ཡང་[༢]རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། དགེ་བའི་
རྩ་བའི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
གང་གིས་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མི་ཟད་པ་ལ་གནས་ཏེ།
མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པ་དེ་ལ་ཡང་རྗེས་སུ་ཡི་ར་ང་ངོ་། དགེ་བའི་རྩ་བའི་
ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
གང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་རྒྱན་བསྒྲུབ་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་
དེ་ལ་ཡང་
རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། དགེ་བའི་རྩ་བའི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གང་གིས་
བདུད་ཀྱི་
རྩོད་པའི་དམག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ར་བ་ཏུ་བཅོམ་ནས་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་
པ་ཁོང་དུ་ཆུད་
པ་དེ་ལ་ཡང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། ད་གེ་བའི་རྩ་བ་[༤]ཉན་ཐོས་
དང་༑
ར་ང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་ལས་སྐྱེས་པའི་རིག[༥]
པ་ད་ང་།
རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ད་ང་། འདོད་ཆ་གས་དང་བྲལ་བ་དང་། ཟག་པ་
མ་མཆིས་པ་ད་ང་ལྡན་
པ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། བྱང་
6 ---183


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*