འཕགས་པ་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ཞིས་བྱ་བ་ཟེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
-- -- -- -- -- -- --
བསྐྱེད་ནས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་ཀྱང་སེམས་བསྐྱེད་་་་
པར་བགྱིའོ།
ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་བྱམས་པ་རྒྱལ་པོ་གསེར་མདོག་་་་
ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ན་བཅོམ་ལྡན་འད་ས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གསེར་གྱི་མཆོད་སྡོང་གི་
འོད་ལ་བཀོད་པ་དུ་མས་མཆོད་པ་ད་ང་། རིམ་གྲོ་བགྱིས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་
བསྐྱེད་པ་
དེ་བཞིན་དུ་བདག་ཀྱང་སེམས་བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་བློ་གྲོས་
རྒྱ་མཚོ་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ད་ག་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་[༡]
བའི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་པ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོན་ཏན་གྱི་འོད་ཟེར་མཐའ་
ཡས་
ལ་བཀུར་སྟི་[༢]བགྱིས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་་་་་
ཀྱང་སེམས་
བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་ན་མ་མཁའ་
མཛོད་ལྷ
ས་དབང་བསྐུར་ཏེ། སྟོང་གསུམ་གྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་[༢]བའི་རྒྱལ་པོར་
གྱུར་པ་ན།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྨོན་ལམ་ཐམས་ཅད་ལས ཡང་དག་པར་བྱུང་
བ་རིན་
པོ་ཆེའི་གཟི་བརྗིད་མངོན་པར་འཕགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་གདུགས་གཅིག་[༥]
བཞིན་དུ་
རིན་པོ་ཆེའི་ཕུང་པོ་རི་རབ་ཙམ་པས་པར་བགྱིས་ཏེ། བར་གྱི་བསྐལ་
པ་བཞི་བཅུར་
མཆོད་པ་དང་། རིམ་གྲོ་བགྱིས་ན་ས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་
དེ་
བཞིན་དུ་བདག་ཀྱང་སེམས་བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ། ཇི་ལྟར་འཇམ་དཔལ་གཞོན་
ནུར་གྱུར་པ་འཁོར༐
ལོས་སྒྱུར་[༧]བའི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་པ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྒྲ
་དབྱངས་བསྒྲགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་མཆོད་པ་དང་། རིམ་
གྲོ་རྣམ་པ་
དུ་མ་བགྱིས་ན་ས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་ཀྱང་
སེམས་
བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་ཀུན་དུ་བཟང་པོས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟི་[༨]
སྟང་
བགྱིས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་ཀྱང་སེམས་་
6 ---19


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*