འཕགས་པ་དམ་པའི་ཚོས་དྲན་པ་ཅེ་བར་གཞག་པ།

གནས་པ་དེས་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པའམ། ལྷའི་མིག་གིས་མཐོང་སྟེ།
འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་སྤངས་པ་ནི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་ལམ་བཟང་པོ་སྤྱོད་་
ཅི་ང་༑
ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་དེ་བསྔགས པར་འགྱུར། ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་སུ་ཡང་
འགྱུར༑
བུད་མེད་ཀྱི་ནང་ན་འདུག་ཀྱང་དོགས་པ་མེད་པར་འགྱུར། དེ་རྒྱལ་
པོའམ༑
བློན་པོའི་ཡིད་བརྟན་པར་འགྱུར། དེའི་ཆུང་མ་ནམ་ཡང་གཞན་གྱིས་
འཕྲོག་པར་
མི་འགྱུར་ཞིང་རྟག་ཏུ་དེའི་རིམ་གྲོ་བྱེད་པར་བརྩོན་པར་འགྱུར་ལ་་་
བསམ་པ་དང་
འཐུན་པར་ཡང་འགྱུར། ཉམ་ཐག་པར་གྱུར་པ་ན་ཡང་ཁྱད་དུ་
གསོད་པར་
མི་འགྱུར་ཞིང་ཚུལ་དང་མི་འཐུན་པར་མི་འགྱུར་ལ། གཅིག་ལ་གཅིག་
གནོད་པ་བྱེད་པ་ལ་
མངོན་པར་དགའ་བར་མི་འགྱུར། དེའི་ཆུང་མ་དེ་ལ་བརྙས་
པ་བྱེད་པར་མི་
འགྱུར་ཞིང་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་མ་དང་སྲིང་རྨོ་ལྟ་བུར་ཀུན་་་་་
ཏུ་སྤྱོད་པར་
འགྱུར་ལ་དེའི་ཆུང་མ་འཇིག་རྟེན་ལ་ཁྲོ་བ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྔ་
མ་བཞིན་དུ་ལུས་དང་
བྲལ་ནས་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་ལྷའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེ་བར་
འགྱུར་རོ།
གང་གི་ཚེ་ལྷ་དག་ལས་འཆི་བར[༢]་འགྱུར་བ་དེའི་ཚེ། ལྷའི་བུ་
གཞན་ཞིག་
དེར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། གང་གིས་འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་
བྱས་པར་གྱུར་ན་དེ[༢]ཚེ་མ་འཕོས་[༤]པར་ལྷ་གཞན་ཞིག་ལྷའི་བུ་མོ་དེ་དག་གི་ནང་
དུ་སྐྱེ་བ
ར་འགྱུར་ལ་དེ་ཡང་དེ་དང་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་དང་ལྷ་གཞན་
ད་ག་
དང་ལྷན་ཅིག ཏུ་དགོད པར་བྱེད། འཛུམ་པར་བྱེད། དགའ་མགུར་
སྤྱོད་པར་བྱེད་དོ།
དེ་འཆི་བ་ན་དེའི[༧]་ཆུང་མས་མཐོང་ནས་གཞན་དུ་འགྲོ་བར་
བྱེད་དེ།
ཕྲག་དོག་གི་ཞགས་པས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དག་སེམས་ཅན་ད་མྱལ་བ་
རྣམས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ།
འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་སྤྱོད་པ་ཀུན་ཏུ་
བསྟེན་ཅིང་བསྒོམས་ཏེ་མང་དུ་བྱས་པ་
འདི་ནི་བར་ཆད་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། དེ་ལྟ་
6 ---271


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*