བཀའའགྱུར། མདོ་སྡེ། ཀི
---- -- -- -- ---- --
བས་ན་འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་སྤོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ད་གེ་བའི་ལས་ཀྱི་
ལམ་ཆེན་པོ་
ཡང་ད་ག་པར་འཛིན་ཅིང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྐལ་[༢]བ་དང་ལྡན་་་་
པར་འགྱུར་རོ།
དེ་ན་ས་གཞན་ཡང་དགེ་བའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དང་མི་འཐུན་
པར་གྱུར་པའི་
བརྫུན་སྤངས་པས་དགེ་བའི་ཕྱོགས་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་འཛིན་པ་
ཚེ༐
འདི་ལ་[༢]འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་
པ་
ནང་གི་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ལྟ་ཞིང་གནས་པ་དེས་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་་
པ་འམ༑
ལྷའི་མིག་གིས་མཐོང་སྟེ། བརྫུན་དུ་[༤]སྨྲ་བ་སྤངས་པ་དེ་ནི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་
གྱི་
མིག་དང་རྣ་བའི་ལྐོག་ཏུ་གྱུར་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་ཆེན་པོར་འགྱུར་ཞིང་
ནོར་རྫས་མེད་ན་ཡང་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ད་ང་རྒྱལ་པོས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་མཆོད་པར་
འགྱུར་ཏེ།
ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའ་ལ་གཟའ་དང་། རྒྱུ་སྐར་གྱི་ད་བུས་ན་ཟླཱ་བ་རབ་
ཏུ་གསལ་བ་དེ་
ལྟར་འཇིག་རྟེན༐ཐམས་ཅད་ཀྱི[༥]་ནང་ན་བདེན་པར་སྨྲ་བ་དེ་ར་བ་་་་་
ཏུ་གས་ལ་ལོ།
རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་བདེན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཏུ་
བཟང་ངོ་། འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་ལས སྒྲོལ་བའི་ནང་ན་བདེན་པར་སྒྲོལ་བ་
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་སོ། ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ལས་ཕྱིར་ཟློག་པའི་ནང་ན་
བདེན་པས་
ཕྱིར་ཟློག་གོ། སྒྲོན་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ན་ང་ན་བདེན་པ་སྒྲོན་མ་ཡིན་
ནོ༑
ལམ་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ན་ང་ན་བདེན[༧]པ་ལམ་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། འདུ་
བྱེད་ཀྱི་རྫས་
འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་བདེན་པའི་རྫས་གཞན་གྱི་ན་ད་འཕྲོག་
པ་ཡིན་ནོ། རྩལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ན་ང་ན་བདེན་པ་རྩལ་ཡིན་ནོ། སྐྱོབ་པ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་
ན་ང་ན་བདེན་པ་སྐྱོབ་པ་ཡིན་ནོ། མཛའ་བཤེས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་
བདེན་པ་མཛའ་
བཤེས་ཁྱད་པར[༨]འཕགས་པ་ཡིན་ནོ། གང་བདེན་པའི་ནོར་
ཀུན་
ཏུ་འཛིན་པ་དེ་ནི༐ན་མས་ཀྱང[༩]འཁོར་བའི་ངན་འགྲོ་ལོག་པར་ལྟུང་བ་དབུལ་་
6---272


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*