བཀའ་འགྱུར། མདོ་སྡེ། ཀི

སྤངས་པ་ཡང་སྐྱེ་བོ་ཕ་རོལ་དག་གིས་ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་པར་འགྱུར་ཞིང་དེའི་ཡོན་
ཏན་དེས་
སྐྱེ་བོ་ད་ག་གཟུང[༡]་བར་འགྱུར་རོ། ལུས་དང་བྲལ་ནས་ཀྱང་བདེ་འགྲོ་
མཐོ་རིས་
ལྷ[༢]་རྣམས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེར་སྐྱེས་ནས་ཀྱང་
ལྷའི་བུ་
ཐམས་ཅད་སེམས་པར་འགྱུར་ཞིང་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བ་དང་། ལྷའི་བདེ་བ་
དཔེ་མེད་པ་ལ་སྤྱོད་པར་འགྱུར་རོ། སྔ་མ་བཞིན་དུ་གལ་ཏེ་རྣམ་པར་བྱང་བ་
ཟག་
པ་མེད་པའི་བསམ་གཏན་གྱི[༢]བདེ་བར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་ན། དེ་བྱང་ཆུབ་
གསུམ་
འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། དེ་ལྟར་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསུམ་དང་། ངག་གི་
རྣམ་པ་བཞི་
མི་དགེ་བ་ཡོངས་སུ་སྤངས་ན་མཐར[༤]མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་་་་
རོ༑
དེ་ནི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་ལ་འཇིག་རྟེན་ན་ཡང་བསྔགས་པར་འགྱུར་
ཞིང་
ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། དེ་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་ཡང་
ད་ག་པར་གྱུར་པའི་
ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྒྱུ་ནི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་་་་་
ནང་
གི་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ལྟ་བ་ནང་གི་ཡང་དག་པར་གྱུར་པ་རྗེས་སུ་མཐོང་་་་་་་
ངོ་༑
དེ་ནས་གཞན་ཡང་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཇི་ལྟར་དགེ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། རྣལ་
འབྱོར་སྤྱོད་པ་
ནང་གི་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ལྟ་ཞིང་གནས་པ་དེས་ཐོས་པ་ལས་
བྱུང་བའི་
ཤེས་པའམ། ལྷའི་མིག་གིས་མཐོང་སྟེ། ཡིད་ཀྱི་མི་དགེ་བ་དེ་རྣམ་པ་
གསུམ་པོ༐
དེ་དག[༥]་ཟློག་པས་ད་གེ་བའི༐འབྲས་བུ ཚེ་འདི་ལ་བདེ་བ་གནས་པ་རྨྱོང་
བར་འགྱུར་ཞིང་ལུས་ད་ང་བྲལ་ན་ས་ཀྱང་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་འཇིག་
རྟེན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར།
གལ་ཏེ་འཁོར་བ་ལ་ཡིད་བྱུང་ན་དེ་རྒྱུ་དེས་ཕུང་པོ་ལྷག་
མ་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་སུ་འཇུག་པར[༧]་འགྱུར་རོ།
ཡིད་
ཀྱི་ལས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ།
བརྣབ་སེམས་དང་། གནོད་སེམས་ད་ང་། ལོག་
པར་ལྟ་བའོ།
དེ་ན་ས་གཞན་ཡང་བརྣབ་སེམས་སྤངས་པས་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་
6 ---276


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*