སྡུག་བསྔལ་[༡]ཡང་མ་ཡིན་བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་སྐྱེ་སྐྱེ་སྟེ། དེ་ས་སོར་མྱོང་བར་བྱེད་
དོ༑
བད་ག་གི་སྣའི་དམིགས་པའི་ཚོར་བ་སྐྱེ་སྟེ། ཇི་ལྟར་ལྷག་པར་ཆགས་པ་
སྐྱེས་པ་[༢]དེ་ལྟར་བདག་གི་འགོག[༢]པ་འདི་དག་ཀྱང་སྐྱེ་སྟེ། དེ་འགགས་ནས[༤]
ལྕེའི་དམིགས་པའི་ཚོར་བ་རྣམ་པ་གསུམ་སྐྱེ་བ་ནས་ཡིད་ཀྱི་དམིགས་པའི་ཚོར་བ་
རྣ
མ་པ་གསུམ་སྔ་མ་བཞིན་ནོ། དེ་ས་གཞན་བཞི[༨]པ་ལ་ཚོར་བ་ཡང་དག་པར་རྒྱ་
ཆེ་བ་ལ་འཇུག་སྟེ།
དེའི་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས[༦]པ་སྤྲོ་བ་ཆེན་པོ་བདུད་ཀྱི་འཆིང་་
བ་གཅོད་པར་
འདོད་པ་ལ་ས་བླའི་གནོད་སྦྱིན་ཤིན་ཏུ་དགའ་ནས། བར་སྣང་གི་
གནོད་སྦྱིན་
རྣམས་ལ་མངོན་པར་བསྙད་དོ། དེ་དག་གིས་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་
བཞི་ལ་
མངོན་པར་བསྙད་དོ། དེ་དག་གིས་ཀྱང་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་ལྷ་རྣམས་ལ་
མངོན་པར་བསྙད་དོ། དེ་དག་གིས་ཀྱང་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དབང་པོ་བརྒྱ[༧]་བྱིན་ལ་
མངོན་པར་བསྙད་དོ། བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཀྱང་འཐབ་བྲལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་མངོན་
པར་བ
སྙད་དོ། གང་འཛམ་བུའི་གླིང་ན་རིགས་ཀྱི་བུ་ཡུལ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་དང་།
གྲོང་མང་གེ་མོ་ཞིག་དང་། རིགས༐ག་གེ་[༨]མོ་ཞིག་ལས་རིགས་ཀྱི་བུ་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་
བྱ་བ་སྐྲ་
དང་ཁ་སྤུ་བྲེགས་ཏེ། གོས[༩]་ངུར་སྨྲིག[༡༠]་བགོས་ནས་དད་པས་ཁྱིམ་ནས་
ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་
སྟེ[༡༡]། དེ་འབད་པ་དང་། བརྩོན་པས་[༡༢]རིམ་གྱིས་
ས་གཞན་
བཞི་པའི་ཚོར་བ་ཡང་དག་པར་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་ཞུགས་པ་བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས་ནི་
དམའ་བར་བྱེད་
ཅིང་ཡང་དག་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནི་[༡༧]མངོན་པར་མཐོ་
བར་བྱེད་པ་དེ༐
བདག་གིས་[༢༢]ལྷ་རྣམས་ལ་བསྙད་དོ་སྙམ་མོ། བརྒྱ་བྱིན་གླང་
པོ་[༡༧]ཆེ་ས་སྲུང་གི་བུ་ལ་ཞོན་པ་དེ་འཐབ་བྲལ་གྱི་ལྷ་དག་གིས་མཐོང་ནས་དགའ་སྟེ།
བརྒྱ་བྱིན་ལ་སྨྲས་པ། བརྒྱ་བྱིན་གང་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་ཆོས་དང་ལྡན་ཞིང་
ཆོས་ཀྱི་
རྗེས་སུ་འཇུག་པ་དེ་བརྒྱ་བྱིན[༡༧]་ཁྱོད་ཀྱི་དམ་པའི་ཆོས་དང་འཐུན་པར་གྱུར་་
6 ---33


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*