མི་བཟད་འདུས་པ་ཐོབ། མི་ཡི་སྐྱེས་བུ་ཐ་མ་དག ལོག་པར་ལྟ་བས་དགེ་ཀུན་
བསྲེགས༑
དེ་ཡིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་དང་འབྲེལ། གནོད་པ་མི་བཟད་ཁྱེར་ཏེ་
འོངས༑
གང་དག་ལོག་པའི་དབང་སོང་བ། སེམས་ཀྱིས་[༡]ཡོངས་སུ་བསླུས་པ་
སྐྱེས་བུ་བློ་ཞན[༢]དེ་དག་ནི། སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ཀུན་དུ་འགྲོ།
དགྲ་གཞན་ཤིན་ཏུ༐སྤང་བར་སླའི[༢]། སེམས་ཀྱི་དགྲ་ནི་སྤང་བར་དཀའ། དེ་
ཡིས་བཅིངས་
པའི་མི་དག་ནི། གཤིན་རྗེའི་གནས་སུ་ཁྲིད་པར་བྱེད་། ཡུལ་
རྣམས་ལ་ནི་རྟག་
རྒྱུག་ཅིང་། དམ་པའི་ཆོས་ལ་མི་རྒྱུག་ལ། དམ་ཆོས་ལམ་ལ་
རྨོངས་པ་ནི།
སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོར་ཁྲིད། གདུལ་བའི་ནང་ན་
སེམས་གདུལ་དཀའ[༤]།
མེ་ཡི་ནང་ན་མེ་མཆོག་སྟེ། གདུལ་དཀའ་མྱུར་དུ་འགྲོ་
བ་ནི།
དམྱལ་བའི་ནང་ན་དམྱལ་བ་ཡིན། གང་ད་ག་སེམས་ཀྱི་དབང་སོང་བ།
མི་དེ་[༥]སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་འགྲོ། གང་དག་མི་བཟད་དེ་ཟློགས་[༦]པ། དེ་
དག་སྡུག་བསྔལ་
རྗེས་མི་འགྲོ། འདོད་ཆགས་མི་བཟད[༧]མེ་གཅིག་ཡིན། གཏི་
མུག་མུན་པ་
ཞེས་བྱའོ། ཞེ་སྡང་མི་བཟད་དགྲ་ཡིན་ཏེ། འགྲོ་བ་ད་གྲ་གསུམ་
དབང་དུ་སོང་།
སྔོན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྗེས་[༨]ཞུགས་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་མི་དགེ་གང་
བྱས་པའི།
རྨོངས་པ༐དེ་ཡི[༩]་འབྲས་བུ་སྦྱོད། ཁྱོད་ཀྱིས་ལེགས་པ་དག་མ་བྱས།
རང་གི་སེམས་ཀྱིས་ཡོངས་བསླུས[༡༧]པ། གཞན་གྱི་ནོར་དག་ཕྲོགས་པ་དང་།
གཞན་གྱི་བུད་མེད་བསྟེན་པ་ཡིས[༡༧]། སྐྱེ་བོ་ད་ག་ནི་རྟག་ཏུ་བཅིངས། དེ་ཡི་
ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་གྱིས།
ཁྱོད་ནི་དེ་རིང་དབང་དུ་གྱུར། མི་ཡི་ཐ་མ་རང་གིས་
སུ༑
ལས་ངན་བྱས་པས་ངུར་ཅི་ཡོད། མི་གང་གིས་ནི་ཉེས་བྱས་པ། ཕྱི་ནས་
བློ་
ལ་འགྱོད་པར་འགྱུར། ཚ་སྒོར[༡༧]ས་བོན་བཏབ་པ་ལྟར། དེ་ལ་དེ་ཡི་འབྲས་
བུ་མེད།
འདོད་པ་མངར[༡༧]བ་ཆུང་ལྡན་པ། རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཚ་བ་ཡིན།
68---39ཏྲ་


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*