འཕགས་པ་དམ་པའི་ཚོས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ། 4

བའི་གཞིར་གྱུར་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ[༡]་ཞིང་གཞན་གྱིས་རྟག་ཏུ་གཙེ[༢]བ་
དང་༑
བྱིས་པ་དག་གིས་དབྱུག་པ་དང་། བོང་བ་དག་གིས་བརྡེག་ཅིང་སྐྱེ་བོ་
ཀུན་གྱིས་
བརྙས་པར་འགྱུར། བུ་དང་ཆུང་མས་ཀྱང་རྣམ་པར་སྤངས་པར་འགྱུར་
ཞིང་མངལ་ནས་སྐྱེས་ཚུན་ཆད་མཆོག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར། ལས་ཀྱི་རྣམ་
པར་སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་ནི་
རྒྱུ་དང་མཚུངས་པ་དང་། རྐྱེན་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་
ཏེ་ཇི་ལྟར་
སྔར་བྱས་པ་དེ་ཕྱིས་དེ་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པར་འགྱུར་རོ། དེ་ནས་
དགེ་སློང་དེ་
ཉེས་པར་བྱས་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་དེ་མཐོང་ནས་སེམས་ཅན་
དམྱལ་བ་མུན་
པ་ལ་དམིགས་པ་དང་། འཁོར་བ་ལ་ཕལ་ཆེར་ཤིན་ཏུ་ཡིད་བྱུང་
བར་
འགྱུར་རོ། ཡང་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་དགེ་སློང་དེ་རྟོག་པར་བྱེད་དེ་འདི་
ལྟར་
ལས་ཀྱི་འབྲས་བུའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བ་ལ་རྟག་ཏུ་བརྩོན་ཞིང་འགྲོ་བ་ཤིན་་་་
ཏུ་
བསྔམས་པ་ལ་རབ་ཏུ་སྤྱོད་པ། འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་བྱུང་བ། བདུད་
ཀྱི་འཆིང་བ་
མཆོག་ཏུ་དམ་པ་གཅོད་པ། བདུད་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་དངོས་པོ་མི་འདོད་
ཅིང་༑
ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆ་གས་དག་གི་དངོས་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་འདུག་པར་
མི་
འདོད་པ། དགའ་བའི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་མོད་ལས་བྱུང་བའི་སྲེད་པ་ལ་མངོན་
ར་མི་དགའ་བའི་དགེ་སློང་ཡོན་ཏན་གྱི་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་དང་ལྡན་པ་དེ་ས་
བླའི་
གནོད་སྦྱིན་དག་གིས་མཐོང་ནས་བར་སྣང་ལ་སྤྱོད་པ་དག་ལ་མངོན་པར་་་་་
བསྙད་དོ། དེ་ལྟར་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། ཚང་ས་རིས་དག་གིས་ཐོས་པའི་
བར་རྒྱ་ཆེར་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རོ། དེ་ནས་གཞན་ཡང་དགེ་སློང་དེ་སེམས་ཅན་
དམྱལ་བ་
ཐིག་ནག་གི་འཁོར་ལ་ལྟ་བར་བྱེད་ད་དེ། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཐིག་ནག་
གི་
འཁོར་གཞན་ཡང[༢]གང་ཞིག་ཡོད་སྙམ་མ་མོ། དེ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རབ་ཏུ་
མི་
བ་ཟད་པ་ཞེས་བྱ་བ་མཐོང་སྟེ། དེས་སེམས་ཅན་དག་ལས་གང་གིས་དེར་སྐྱེ་
6 ---397


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*