དམྱལ་བ་གཞན་ལ་བརྟགས་ན་དེས་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པས་སེམས་ཅན་་
དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་
གསུམ་པ་བསྡུས་གཞོམ་ཞེས་བྱ་བ་མཐོང་ངོ་། དེར་ལས་
བསགས་པ་གང་གིས་སེམས་ཅན་དག་ཉེས་པར་བྱས་པའི་ལས་[༡]སྨིན་པར་འགྱུར་་་་་་
སྙམ་ན
ས་དེས་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པས་བརྟགས་ན་མི་དགེ་བའི་ལས་རྣམ་པ་
གསུམ་
པོ་བྱས་ལ་བསགས་པ་ས་སོར་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་འབྲས་བུས་སེམས་ཅན་
དག་སེམས་ཅན་དམྱལ༐བ་བསྡུས་[༢]གཞོམ་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། འདི་ལྟ་སྟེ།
སྲོག་གཅོད་པ་དང་། མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་
པ་མི་
དགེ་བ་གསུམ་པོ་འདི་དག་གི་ལས་ཀྱིས་སྲོག་ཆགས་ད་ག་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་
བསྡུས་[༢]གཞོམ་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། དེར་སྡིག་པ་ཆེན་པོས་ནི་སེམས་ཅན་
དམྱལ་བ
འི་གཞིར་སྐྱེ་བར་འགྱུར། འབྲིང་དང་ཆུང་ངུ་དག་གིས་ནི་འཁོར་དུའཁོ།
དེ་དག་གི་ཆེན་པོ་དང་འབྲིང་དང་ཆུང་ངུ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་གནོད་པ་ཡང་ཆེན་པོ་་་་
དང་འབྲིང་དང་ཆུང་
ངུར་འགྱུར་རོ། དེ་དག་གི་སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་བའི་
ལས་ཀྱི
ས་ཀྱང་ཚེ་རིང་པོ་དང་འབྲིང་དང་ཐུང་ངུར་འགྱུར། དེ་དག་གི་སེམས་ཀྱི་
དམིགས་པ་ཆེན་པོ་དང་འབྲིང་གི་དབང་གིས་ཀྱང་གནོད་པ་ཆེན་པོ་དང་འབྲིང་དུ་་
འགྱུར་རོ།
ལས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་གཞག་སྟེ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་
ཀྱིའོ༑
དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་གཞག་སྟེ། ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་། འདས་
པ་དང་།
མ་འོངས་པའོ། [༤]ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། འདོད་པའི་ཁམས་སུ་
སྐྱེད་
པ་དང་། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་སྐྱེད་པ་དང་། གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་
སུ་སྐྱེད་པའོ།
ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། འབྲིང་དང་ཆེན་པོ་དང་ཐ་མའོ།
ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། ཚེ་འདི་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ད་ང་། སྐྱེས་[༦]ནས་རྨྱོང་
ར་འགྱུར་བ་དང་། ལན་གྲངས་གཞན་ལ་རྨྱོང་བར་འགྱུར་བའོ། ཡང་རྣམ་
6ཿ---402


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*