བཀའའགྱུར། མདོ་སྡེ། ཀི

བུ་ལྟར་ཞུའོ། ཁ་ཅིག་ནི་ཁྭ[༡]མཆུ་རབ་ཏུ་འབར་བ་དག་གིས་ཟའོ། ཁ་ཅིག་ནི་
ཉའི་
ཁ་རབ་ཏུ་འབར་བས་མིད་[༢]དེ་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང[༢]་ཉིང་ལག་ཞུ་བ་དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ཆུ་བོ་དེའི་ནང་དུ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞུ་[༤]བར་གྱུར་ཏོ། དེ་དག་
གི་ལས་ཇི་ལྟར་
རིགས་པ་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ནི་
སེམས་
ཀྱིས་བསླུས་ནས་སུ། བུ་སྨད་གང་གི་དོན་བྱེད་པ། སྡིག་ལས་བྱུང་བའི་
ཞགས་པ་ཡིས།
སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི གནས་སུ་ཁྲིད། བློ་ངན་ཞེན[༦]པ་
ཁྱེད[༧]རྣམས་ཀྱིས།
གང་གི་དོན་དུ་སྡིག་བྱས་པའི། བུ་དང་ཆུང་མ་གྲོགས་པོ་
དང་༑
གཉེན་འདབ་རྩ་ལག་གང་དུ་སོང་། མི་ཡི་སར་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་སུ།
བ་དག་ལ་ངེས་པར་[༨]སྡུག་མ་བྱས། མི་ཡི་ཐ་མ་བུ་ཡི་དོན། དེས་ན་སྡིག་པ་
ཁྱོད་ཀྱིས་བྱས། གང་གིས་སྔ་ན[༩]ཆད་སྡིག་བྱས་པ། ཕྱིས་ནི་གནོད་པར་མི་
འགྱུར་མིན།
བུ་དང་ཆུང་མས་བསླུས་པ་དེ། སེམས་ཅན་དམྱ་ལ་བ་དྲག་པོར་
འགྲོ[༡༠]༑ ཆུང་མ་གཉེན་གྱིས་ཅི་བྱེད་ཅི་ང་། བུ་དེས་ཅི་ཞིག་བྱེད་པར་འགྱུར།
ལས་ཀྱི[༡༡]་ལམ་རྒྱགས་ཡོད་པ་ནི། གཅིག་པུ[༡༢]་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྲེག
བདེ་བ་འབྱུང་བ་མ་སྨཱད་པ། དགེ་བའི་ལས་ནི་མ་བྱས་པས། བྱིས་པ་གཏི་
མུག་གིས་
བསླུས་པ། ཕྱི་ནས་དོན་བྱེད་ཅི་མི་གདུང་། གང་ཞིག་གཏི་མུག་གིས་
བསླུས་པ།
འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་རྗེས་སུ་འགྲོ། བུ་དང་ཆུང་མ་བདེ་བྱའི་ཕྱིར།
དེ་དག་ཀུན་གྱི་འོག་ཏུ་འགྲོ། སྲོག་ཆགས་ལས་ཀྱི་སྐྱེ་གནས་དང་། རང་གི་
ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་
སྤྱོད། ལེགས་བྱས་ལྷ་ཡི་འཇིག་རྟེན་དུ། ཉེས་པར་བྱས་
པས་
དེ་བཞིན་དམའ། དེ་ལྟར་གཤིན་རྗེའི་མི་དེ་དག་གིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་
བསྡུས་གཞོམ[༡༧]པ་དེ་དག་ལ[༡༧]་རྗེས་སུ་བསྟན་པ། གང་ཁྱེད་ཅག་གིས་བྱས་པའི[༡༨]
་ལས་འདི་
དག་སུ་ཞིག་སྤྱོད་པར་འགྱུར་ཏེ་དགེ་བའམ། མི་དགེ་བ་རང་གིས་བྱས་
а----[1


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*