གནས་སུ་ཕུར་བུ་དག་བཏབ་པ་མཐོང་ངོ་། དེ་མཐོང་ནས་བུ་དེ་ལ་འདི་ལྟར་
གནོད་པ་
འབྱུང་[༡]བ་དེའི་རྣམ་པ་ཡོད་པ་དེ་སྲིད་དུ་ཡིད་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེ་ཞིང་།
གང་ལ་སྡུག་བསྔལ་གནོད་པའི་མེ་འབྱུང་བ། དེའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆ་བཅུ་དྲུག་
ཡིད་ལ་སྡུ
ག་བསྔལ་གྱི[༢]གནོད་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཡིད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཁྱད་
པར་ཆེའོ།
ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ༐ཡང་སྡུག་བསྔལ[༢]་འདི་དག་འབྱུང་སྟེ། དེ་ལ་
གནོད་པ་འབྱུང་
བར་འགྱུར་བ་[༤]ནི། འདི་ལྟ་སྟེ། གཤིན་རྗེའི་མི་དག་གིས་ཁ་
སྦུབ་ཏུ་བཞག་ནས།
ལྕགས་རབ་ཏུ་འབར་བའི་སྣོད་ཀྱི་ནང་དུ། ཟངས་རབ་ཏུ་
འབར་བས་
དེའི་སྦ་ བའི་གནས་སུ༐ལྡུགས་སོ[༦]། དེ་ལ་དེ་བླུགས་པ་དང་། སྦ[༧]
་བའི་གནས་
ནས་ལོང་ཀ་སྲེག་གོ། ལོང་ཀ་བསྲེགས་ནས་རྒྱུ་མ་སྲེག་གོ། དེ་ཡང་
བསྲེགས[༨]
ནས་སྙིང[༩]སྲེག་ག་གོ། སྙིང་ཡང་བསྲེགས་ནས་མཆེར[༡༠]བ་སྲེག་གོ།
མཆེར་[༡༡]པ་ཡང་བསྲེགས་ནས་ཀློ་བ་སྲེག་གོ། ལོ་བ་བསྲེགས་ནས་ཨོལ་གོང་[༡༢]
སྲེག་གོ། ཨོལ་གོང[༡༢]བསྲེགས་ནས་མིད་པ་སྲེག་སྟེ། མཆིལ་མ་ཡང་བསྲེགས་
ནས་
ལྕེའི་དྲུང་དུ་སྲེག་གོ། ལྕེའི་དྲུང་དུ་ཡང་བསྲེགས་ནས་ལྕེ་སྲེག་གོ། ལྕེ་
བསྲེགས་ནས་
རྐན་སྲེག་གོ། རྐན་བསྲེགས་ནས་གླད[༡༢]པ་སྲེག་གོ། གླད པ་
བསྲེགས་ནས་
གླད[༡༧]་རྒྱས་སྲེག་སྟེ། འབར་བ་དེ་འོག་ཏུ་བྱུང་ནས་འགྲོའོ། དེ་
ལྟར་འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་
འདི་ནི་ལོ་འབུམ་ཕྲག་དུ་མར་ལས་ཀྱིས་བྱས་་་་་་་
པའི་
བུ་དག་མཐོང་སྟེ། དེ་ལུས་དང་ཡིད་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གནོད་པ་ནི[༡༠]། ཇི་
སྲིད་དུ་དེའི་སྡིག་
པའི་ལས་བཅོམ་ཞིང་སྤངས་ྤངས་ལ། ཟད་པར་མ་བྱས་པ་དེ་སྲིད་དུ་
ལོ་འབུམ་ཕྲག་དུ་མར་སྲེག་སྟེ། འཆི[༡༢]བའི་དུས་མི་བྱེད་ད་དོ། དེ་ཕྱིས་དེ་ལས་
ཐར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཐར་ནས་ཀྱང་གལ་ཏེ་ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་
འི་ལས་ཀྱིས་ཡི་དགས་དང་། དུད་འགྲོ་དག་ཏུ་མ་སྐྱེས་ལ། དེ་མི་རྣམས་དང་
6 ---416


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*