བཀའ་འགྱུར། མདོ་སྡེ། ཀི

མ[༡]བསིལ་བ་ཅན་དུ་འདོང་། ཚལ་སྡུག་པ་ད་ག་ཉེ་བར་བསྟེན་པར་བྱའོ་ཞེས་
སྨྲའོ༑
དེ་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་དེ་དག་ལ་གཤིན་རྗེའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྡོའི་
ཆར་
དག་གིས་རྡེག་པ་ན། སྐྱོབ་པ་འདོད་པ། སྐྱབས་འདོད་པ། མགོན་
འདོད་པ་
དག་རི་ག་ལ་བ་དེར་དེ་དག་རྒྱུག་ག་གོ། ཇི་ལྟར་རི་དེ་[༢]ལ་དེ་ལྟར་
འཛེགས་པ་དང་། རི་དེ་ཡང་འབར་བའི་ཕྲེང[༢]་བས་འཁྲུགས་ཤིང་ཀུན་ནས་རབ་
ཏུ་འབར༐
ལ། ཁྭ་[༤]རབ་ཏུ་འབར་བ་མཆུ་ཤིན་ཏུ་རྣོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་
དམྱལ་བ་
ཤིན་ཏུ་གང་བ་དེ་དག་མཐོང་ནས་རྒྱུག་ཅིང[༥]། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་
དེ་དག་
ལ་ཟ་བར་བྱེད་ད་དེ། ཁ་ཅིག་ནི༐གླད་པ་དང་གླད་[༦]རྒྱས་ལ་འཐོག[༧]
ཁ་ཅིག་ནི་མིག་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་སྣ་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་འགྲམ་པའི་པགས[༨]་པ་ལ[༩]།
ཁ་ཅིག་ནི་རྐེད་པའི་ངོས་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་ལྕེ་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་མགྲིན་པ་ལ། ཁ་
ཅིག་ནི་མགྲིན་པའི་པ
གས[༡༢]པ་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་མིད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་སྙིང་ལ།
ཁ་ཅིག་ནི་ཀློ་བ་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་མཚེར་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་རྒྱུ་མ་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་
གཉེ་མ་སྦོམ་པོ་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་ལྟོ་བའི་པགས[༡༡]པ་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་རྣ་བའི་རུས་པ་
ལ༑
ཁ་ཅིག་ནི་བརླ[༡༢]་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་བརླའི་སྦུབས་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་རྐང་པའི་
རྟིང་པ་ལ།
ཁ་ཅིག་ནི་རྟིང་པའི་པགས[༡༧]་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་རྐང་མཐིལ[༡༠]ལ།
ཁ་ཅིག་ནི་གཞང་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་རྐང་པའི་སོར་མོ་ལ་འཐོག་གོ། ཡང[༡༢]་རྣམ་
པར༐
ཕྱེ་ནས[༡༧]་ཟ་བར་བྱེད་དེ། ཁ་ཅིག་ནི་མདུན་གྱི་ངོས་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་ཀླ་ལ།
ཁ་ཅིག་ནི་གློའི་པགས[༡༧]པ་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་ལག་པའི་རྒྱབ་ཀྱི་རུས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་
ནི་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཐམས་
ཅད་དང་རྐང་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དེ་་
ད་ག་
སོ་སོ་སོ་སོར་ཕྱེ་ནས་ཁྭ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཟ་བར་བྱེད་དོ། ཡང་ལས་ཀྱི་དབང་
གིས་སྐྱེ་
བར་འགྱུར་ཏེ། སྐྱེས་ནས་ཀྱང་གཤིན་རྗེའི་མི་ས་འཇིགས་ཤིང་ཁྭ་ས་
6 --424


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*