བ་པད་མ་ལྟར་གས་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། དེར་གནོད་པ་འདི་དག་འབྱུང་
བར་འགྱུར་ཏེ།
འདི་ལྟ་སྟེ། ཇི་ལྟར་པད་མའི་མདོག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་ལྟར་
དེའི་
སྣང་བ་ཀུན་ཏུ་དམར་པོ་ཉིད་དུ གྱུར་ཏེ། [༢]དེར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དེ་
དག་བུམ་པ་
དག་གི་ནང་དུ་འཚེད་ཅིང་ལྕགས་ཀྱི་བྲེ་བོའི་ནང་དུ་ལྕགས་ཀྱི་གཏུན་
ཤིང་རྣམས་
ཀྱིས་འཚོག་གོ། དེ[༢]་དེ་དག་ལས་ཐར་ནས་མཚོ་ཆེན་པོའི་ནང་ན་
པད་མ་
སྔོན་པོ་སྐྱེས་པ་དེ་རྒྱང་རིང་པོ་ནས་མཐོང་ནས[༤]དེ་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་་
བ་པ་
སྐྱབས་འདོད་པ་མགོན་འདོད་པ། བཀྲེས་པ་དང་སྐོམ[༥]་པས་ཡོངས་སུ་
གདུངས་པ
འི་ལུས་ཅན་དག་གནོད་པ་དེ་དག་ལས་ཐར་ནས་བདག་ཅག་གིས་བདེ་་
བ་ཐོབ་པར་བྱའོ་
ཞེས་དེར་དོང་ང་ངོ་། དེ་ནས་བརྒྱའམ་སྟོང་ཡོད་པ་དེ་དག་པད་
མ་ག་ལ་
བ་དེར་དོང་ངོ་། དེར་དོང་བ་དང་ལམ་དུ་ཕུར་བུ་བཙུགས་པ་དག་གིས་
རྐང་པ༐
ལ་ཟུག གོ། རྐང་པ་ཉམས་པ་དེ་ཁས་བུབ་ཏུ་ལྷུང་ངོ་། ཁས་བུབ་ཏུ་
ལྷུང་བ་དེ་དག་ལ་ཕུར་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཟུག་ག་གོ། གལ་ཏེ་ཕྱིས་གན་དུ་འགྱེལ་ན་དེ་
དག་གི་
རྒྱབ་ལ་ཕུར་བུ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཟུག་ཅིང་འབིགས་པར་བྱེད་དོ། གལ་ཏེ་
ལོ
ས་འགྱེལ་ན་ཕུར་བུ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་དག་གི་གློ[༧]ཡང་འབིགས་པར་བྱེད་ད་དོ།
གལ་ཏེ་འདུག་ན་དེའི་འོག་ནས་འཛུག་གོ། དེ་ད་ག་སྲེག་ཅིང་འཚེད་པ་ན་
གཅིག་ལ་གཅིག་
སྐད་འབྱིན་ཏེ། སྐོམ་པ་དང་བཀྲེས་པས་ཤིན་ཏུ་གདུངས་་་་
པའི་ལུས་
ཅན་དག་གཅིག་ལ་གཅིག་སྐད་འབྱིན་ཅིང་ངུའོ། མྱ་ངན་བྱེད་་
ཅིང་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པའི་ཡིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་པད་མ་དེ་ལ་ལྟ་ཞིང་
འཁོད་པ་
ནི་རྒྱབ་ནས་གཤིན་རྗེའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་རལ་གྲི།་དང་། དགྲ་སྟ་དང་།
མདའ་བོ་ཆེ་དང་། མདུང་ཐུང་རྣམས་ཀྱིས་འདེབས་ཏེ། དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་
དམྱལ་བ་
པ་མགོན་འདོད་པ། སྐྱབས་འདོད་པ། བསིལ་བ་འདོད་པ་དག་
6 ---432


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*