སྡིག་ལ་སྡིག་པའི་བྱ་བ་སླ འཕགས་ལ་སྡིག་པའི་བྱ་བ་དཀའ[༡]། དེ་ལྟར་
གཤིན་རྗེ
འི་མི་དེ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་་་་་
བཤད༑
ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྒོ[༢]ཞིང་གནོད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་བྱེད་དེ།
འདི་ལྟ་སྟེ། རི་རབ་ཏུ་འབར་ལ་ཀུན་དུ་འབར་ཞིང་མཁྲེགས[༢]པ་གཉིས་ཤུགས་
ཀྱིས་
རྒྱུག་སྟེ། ཕན་ཚུན་འདུས་པ་དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ[༨]
་དེ་དག་
འཇུག་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ། རི་དེ་གཉིས་ཀྱིས་འཐག་པ་ནི་ཇི་ལྟར་མངོན་པ་
མེད་པར་དེ་ལྟར་ཤིན་[༦]ཏུ་འཐག་གོ། ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། བྱུང་ནས་
ཀྱང་ཡང་
རི་དེ་གཉིས་ཀྱི་དབུས་སུ་བཅུག་ནས་འཐག་གོ། དེའི་སྡིག་པའི་ལས་
ཟད་པར་མ་གྱུར་གྱི་བར་དུ་ལོ་འབུམ་ཕྲག་དུ་མའི་བར་དུ་བྱུང་ཞིང་འཐག་གོ།
དེ[༧]་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་ཕྱོགས་དེ་ནས་ཐར་ནས་སྐྱབས་འདོད་པ། མགོན་
འདོད་པ།
དཔུང་གཉེན[༨]འདོད་པ་དག་གཞན་དུ་རྒྱུག་པ་དང་། དེ་དག་
གཤིན་རྗེའི་མི་
གཞན་རྣམས་དང་ཕྲད་ནས་ལྕགས་ཀྱི་རྫ་མའི་ནང་དུ་ཁ་བུབ་ཏུ་
བཅུག་གོ། ཇི་སྲིད་དུ་དེའི་སྡིག་པའི་ལས་བཅོམ་ཞིང་སྤངས་ྤངས་ལ་ཟད་པར་མ་
གྱུར་པ་དེ་སྲིད་དུ་
དེ་དག་དེར་ཁ་བུབ[༩]ཏུ་ལོ་འབུམ་སྙེད[༡༠]དུ་སྲེག་པར་འགྱུར་རོ།
སྐྱབས་འདོད་པ། མགོན[༡༡]་འདོད་པ། བདེ་བ་འདོད་པ་དེ་དག་རྫ་མར་བཙོ་བ་
དེ་དག་ལས་ཐར་ནས་གར་བབ་བབ་ཏུ་འབྲོས་སོ། ཇི་སྲིད་དུ་དེའི་སྡིག་པའི་
ལས་བཅོ
མ་ཞིང་སྤངས་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སྲིད་དུ་ལོ་འབུམ་ཕྲག་དུ་མར་དེ་དག་གི་
མདུན་དུ་ལྕགས་ཀྱི་ཁྭ་
རབ་ཏུ་འབར་བ་དེ་དག་གིས་བཟུང་ནས་དེ་དག་གི་[༡༢]ཡན་
ལག་དང་
ཡན[༡༧]ལག གནད་དང་གནད། ཚིགས་དང་ཚིགས་སུ་བརྒྱའམ་སྟོང་
དུ་
ཟའོ[༡༢]། སྐྱབས་འདོད་པ། མགོན་འདོད་པ། དཔུང་གཉེན་འདོད་པ་དེ་
དག་དེ་
ལས་ཐར་ནས་ཀྱང་གར་བབ་བབ་ཏུ་འབྲོས་སོ། བཀྲེས་པ་དང་། སྐོམ་
6 ---443


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*