བཞིན་ནོ། ཆང་འཐུང་བ་ནི་ཇི་ལྟར་འདི་དག་ཆང་གིས་ཡིད་གཡེངས་ན་ལམ་
དུ་འཇུག་པ་ལ་
ངལ་བར་མི་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས་ལམ་དུ་འཇུག་པའི་ཆེད་དང་།
རྔོན་[༡]པ་དག་རི་དགས་གསད་པ་ལ་འགྲོ་བ་འགྱོགས་[༢]པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས་་་་
བླུ
ད་ན་དེ་ལུས་དང་བྲལ་ནས་ངན་འགྲོ་ལོག་པར་ལྟུང་བ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཀུན་
དུ་རྟོག་བྱེད་
དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། དེ་དག་ལ་གནོད་པ་འདི་དག་འབྱུང་བར་
འགྱུར་ཏེ།
འདི་ལྟ་སྟེ། འདོད་པ་གང་དང་གང་ཉིད་དུ་ཀུན་དུ་སེམས་པ་དེ་
དང་དེ་
ཉིད་གཤིན་རྗེའི་མི་དག་གིས་བརྒྱ་འམ་ཡང་ན་སྟོང་ངམ། བྱེ་བ་བརྒྱ་འམ་
ཡང་ན་སྟོང་དུ་བྱེད་དེ། སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་འཁོར་གཞན་དུ་གནོད་པ་གང་
དང་གང་
འབྱུང་བ་དེ་ཐམས་ཅད༐ཀྱང་བཞི་འགྱུར་[༢]དུ་དེར་འབྱུང་སྟེ་སྔ་མ་་
བཞིན་ནོ།
སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་རྣམས་ལ་གཤིན་རྗེའི་མི་དག་གིས་རྗེས་སུ་
བསྟན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་
དེ་སྨྲས་པ། དེ་ཡི་ལས་ནི་རྣམ་གསུམ་གྱིས།
གནས་སྐབས་དགུར་ནི་འཚེད་བྱེད་ཅིང[༤]། རྣམ་པར་སྨིན་པ་བཞི་བཅུ་ཐམ།
དྲག་པོ་རབ་ཏུ་གཡོས་པར་འགྱུར། དོན་མེད་གཞི་ནི་ཆང་ཡིན་ཏེ། སེམས་
ཅན་དམྱལ་བའི་བཞད་གད་གད་པ།
དབང་པོ་ཐམས་ཅད༐རྣམ་ཉམས[༥]་ཤིང་།
དོན་མེད་པ་ཡི་རྒྱུར་གྱུར་ཏོ། ཚིག་ལ་ཤིན་ཏུ་དགའ་བ་དང་། ཆགས་པ་དང་
ནི་འཇིགས་པ་དང་།
ངག་གི་སྐྱོན་དང་རློམ་པ་ད་ང་། ཚིག་རྩུབ་གཞི་ནི་དེ་
ཡིན་ནོ།
ཆང་གིས་ཀུན་དུ་གཡེངས་པའི་ཡིད། བྱ་དང་མི་བྱ་མི་ཤེས་པ། མི་
དེ་ཕྱུགས་དང་མཚུངས་
པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བས་ན་ཆང་སྤོངས་ཤིག ཆང་གིས་
གཡེངས་པའི་མི་དག་ནི། གསོན་ཡང་ཤི་བ་དག་དང་མཚུངས། གང་ཞིག་
རྟག་ཏུ་གསོན་འདོད་
པས[༦]། རྟག་པར་ཆང་ནི་རྣམ་པར་སྤོངས། ཆང་ནི་ཉེས་
པ་ཀུན་གྱི་གྱི་གཞི།
རྟག་པར་དོན་ཀུན་མེད་པར་བྱེད། ངན་སོང་གསུམ་གྱི་ཐེམ་
6 ---466


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*