སྐས་ཏེ། མུན་ནག་གནས་ནི་ཆེན་པོ་ཡིན། ཆང་གིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་
འགྲོ༑
དེ་བཞིན་ཡི་དགས་འཇིག་རྟེན་དང་། ཆང་གི་སྐྱོན་གྱིས་བསླུས་པ་ཡི།
མི་དག་དུད་འགྲོ་རྣམས་སུ་འགྲོ། དུག་གི་ནང་དུ་དུག་ནི་ཆང་། དེ་བཞིན་
དམྱལ་བའི་ནང་ན་དམྱལ།
ནད་ཀྱི་ནང་ན་ནད་མཆོ་ག་ནི། ཆང་ཞེས་མཁས་
པ་རྣམས་ཀྱིས་བཤད།
བློ་དང་དབང་པོ་ཉམས་བྱེད་ཅི་ང་། རིན་ཆེན་ཆོས་ནི་
ཟད[༡]བྱེད་ལ།
ཚངས[༢]པར་སྤྱོད་པ་འཇིག་བྱེད་པ། མི་བཟད་ཆང་ནི་སྐྱེ[༢]
གནས་གཅིག
རྒྱལ་པོ་དང་ནི་བསྟན་བཅོས་མཁས། ཆང་གིས་ཡང་བར་བྱེད་
འགྱུར་ན།
ཐ་མལ་མི་དག་ཆང་འཐུང་བ། བསླུས་པར་འགྱུར་བ་ཅི་ཞིག་སྨོས།
ཆང་ལ་བསྟེན[༤]པའི་མི་དག་ནི། ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་སྟ་རེ་ཡིན། ངོ་ཚ་མེད་
པར་བྱེད་པའི་མཆོག
ཡང་བ་དག་ཏུ་ཉེ་བར་བསྟན། ཆང་གིས་ཕྲོགས་པར་
གྱུར་པའི་སེམས།
བྱ་བ་དང་ནི་མི་བྱ་བ། མི་ཤེས་རྣམ་པར་མི་ཤེས་ཤིང་།
ཐམས་ཅད་མི་ཡིས་མི་ཤེས་ས་སོ། གང་ཞིག་ཆང་ལ་སྟེན[༥]་བྱེད་པ། སྐྱེ་བོ་རེས་
འགའ་དགའ་བྱེད་[༦]ཅི་ང་།
རེས་འགའ་ཡོངས་སུ་གདུང་བྱེད་ལ། རེས་
འགའ་སྡིག་པ་བྱེད་པ་ཡིན།
བློ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྨོངས་སྐྱེད[༧]་ཅིང་། འཇིག་རྟེན་
གཉིས་ནི་རྣམ[༨]་འཇིག་
བྱེད་། ཐར་པའི་ཆོས་ལ་མེ་ལྟ་བུར། སྲེག་བྱེད་ཁོ་ན་
ཆ་ང་ཡིན་ནོ།
མི་གང་དག་ནི་ཆང་སྤོང་བ། ཆོས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་མཉམ་པར་
བཞག
གང་ན་འཆི་བ་མེད་པ་ཡི། གནས་མཆོག་དག་ཏུ་དེ་འགྲོ་འོ། ཆང་
འཐུང་བ་ཡིས་བསླུས་པ་དག
དེ་ནི་བྱེད་པ་དམན་པ་ཡིན། མི་བཟད་སེམས་
ཅན[༩]་དམྱལ༐
བར་ལྟུང[༡༧]། དོན་མེད་ཅི་ཞིག་ཡོངས་སུ་གདུངས། འཐུང་བའི་
ཚེ་ན་ཆང་ཞིམ་
སྟེ[༡༧]། རྣམ་སྨིན་ཚེ་ན་མཆོག་ཏུ་ཚ། ཀིམ་པ་ཀ་ནང་ཀིམ་པ་ཀ།
ཆང་ཞེས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས[༡༢]་བཤད། བདག་ལ་འདི་ཡིས་མི་གནོད་ཅེས།
6а----467


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*