འཕགས་པ་དམ་པའི་ཆོས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ།

ཁ་ཅིག་ནི་རེག་པའི་དུག ཁ་ཅིག་ནི་མཆེ་བའི་དུག་སྟེ། དེ་དག་གིས་སེམས་
ཅན་དམྱལ་བ་
དེ་གང་ངོ་། དེར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཁ་ཅིག་གི་ནང་དུ་སྦྲུལ་དེ་
དག་
འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། གང་དག་ནང་དུ་སྐྱེས་པ་ལ་དེའི་ཚེ་སྦྲུལ་དེ་དག་གི་
ལུས་རེག་པས་
ཆང་པའི་ཕྱེ་བཞིན་འཐག་གོ། གང་དག་ཁའི་ནང་དུ་སྐྱེས་པ་ནི་
ཆེ་བ་དང་འདྲེས་པའི་དུག་རབ་ཏུ་འབར་བ་དེ་དག་གིས་སྐྱེ་ཞིང༐སྐྱེ་ཞིང་[༡]ཡང་་་་་
འཆིའོ༑ ཤི་ནས་ཡང་འཚོ་སྟེ། དེ་དག་མེ་གསུམ་གྱིས་སྲེག་གོ། འདི་ལྟ་སྟེ།
དུག་གི་མེ་དང་། སེམས་ཅན་ད་མྱལ་བ་པའི་མེ་དང་། བཀྲེས་པ་དང་སྐོམ་པའི་
མེས་དེ་དག་རང་གི་ལས་དང་འཐུན་པར[༢]མེ་གསུམ་གྱི་དབུས་སུ་བཅུག་ནས་ཚོར[༢]
བ་
ཚ་བ་རྩུབ་པ་དག་རྨྱོང་བར་འགྱུར་རོ། གཞན་ཡང་ནད་ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་
བརྗོད་
པར་ཡང་མི་ནུས་པའི་ནད་བཞི་ལས་བྱུང་བའི་མེས་དེ་སྲེག་གོ། དེ་ལྟར་
ཉེས་པར་
བྱས་པའི་ལས༐ཀྱི་མཐའ་[༤]སྤྱད་པ་དག་ཇི་སྲིད་དུ་དེའི་སྡིག་པའི་ལས་་་་
བཅོ
མ་ཞིང་སྤངས་ྤངས་ལ་ཟད་པར་མ་བྱས་པ་དེ་སྲིད་དུ་ཡུན་རིང་པོར་མེའི་ནང་དུ་་
བཅུག་ནས་སྲག[༥]གོ། འཐག་གོ། སྐེམས་སོ། རྣམ་པར་ཞིགས་པར་བྱེད་དོ།
དེ་ཕྱིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དེ་ལས་ཐར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཐར་ནས་ཀྱང་ཚེ་
རབས་བརྒྱ་
ལྔ་བཅུར་ཡི་དགས་ཁབ་མགྲིན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ཚེ་རབས་ཉིས་
བརྒྱར་
མེ་དང་ཆུ་མེད་པའི་གནས་རི་སུལ་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉིས་པར་བཀྲེས་པ་་་་
དང་༑
སྐོམ[༦]་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གདུངས་པའི་དུད་འགྲོ་སེང་གེ་དང་།
སྟག[༧]དང་། དྲེད་དང་། གུང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། གལ་ཏེ་གཉའ་ཤིང་གི་
བུ་གར་རུས[༨]་སྦལ་
འཇུག་པ་ལྟ་བུར་མི་རྣམས་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པར་མིར་སྐྱེས་ན།
ལས་དེ་དང་རྒྱུ་འཐུན་པའི་འབྲས་བུས་དེ་འབྲོག་དགོན་པའི་མིར་འགྱུར་ཏེ། གང་
དག་གིས་ནམ་
ཡང་ཁ་ཟས་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་ན་བཟའ་བ་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས་
6 ---་ཏྲ་23


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*