བཞིན་དུ་གཅོད་དོ། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་དེ་དག་སྦྲུལ་དེ་དག་གིས་གཅོད་
པར་བྱེད་ད་དེ།
རེག་པས་རུས་པ་ཙམ་ལུས་པར་བྱེད་ཅིང་མཐོང་བས་སྐོལ བར་
བྱེད་ལ་ད
བུ[༢]་བ་བཞིན་དུ་ཞུ་བར་བྱེད་དོ། ཆུ་བསྐོལ་བས་སྐོལ་བར་བྱེད་དེ[༢]།
སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་ དག་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་ཚ་ཞིང་རྩུབ་པ་དག་མྱོང་བར་་་་
འགྱུར་རོ།
གལ་ཏེ་གཤིན་རྗེའི་མི་དག་གཞན་དུ་དོང་བར་གྱུར[༥]ན་དེའི་ཚེ་བུམ་
པ་
དེ་དག་གི[༦]་ཁ་འོག་མའི་བུ་ག་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་
པ་
དག་འབྲོས་པར་བྱེད་མི་ནུས་ས་སོ། དེ་ནས་གཤིན་རྗེའི་མི་དེ[༧]་དག་འདི་སྙམ་དུ་
སེམས་ཏེ། འདི་ལྟར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་བུ་ག་མེད་པའི་བུམ་པའི་ནང་
འདིར་ཞུགས་པ་དག་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི༐སྐྱོང་ནུལ་[༨]གྱིས་བུ་ག་མེད་པར་བྱས་ཏེ[༩]།
གནོད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་དག་འབྲོས་མི་ནུས་པར་་་་་་་
བྱའོ་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། དེ་ནས་གཤིན་རྗེའི་མི་དེ[༡༠]་དག་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ།
ལས་ཀྱིས་བྱས་པའི་བུམ་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁ་འོག་མ་བདག་ཅག་གིས་ངེས་
པར་
ཡང་མེ་འབར་བའི་ཕྲེང་བ་མཆེད་པས་ཉིས་འགྱུར་དུ༐རབ་ཏུ་[༡༧]འབར་བར་
བྱ
འོ་སྙམ་ནས། དེ་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་དེ་དག་ལ་གནོད་པ་དེ་དག་གིས་
གནོད་པར་བྱེད་ད་དོ།
དེ་ནས་གཤིན་རྗེའི་མི་དེ་དག་ཁྲོས་ནས་ཡང་བུམ་པ་དེ་དག་
ལྕགས་ཀྱི་ཤིང་
དེ་དག་གིས་ཉིས་འགྱུར་དུ་རབ་ཏུ་སྲེག་པར་བྱེད་ད་དོ། དེ་ནས་
སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་དེ་
དག་གྱེན་དུ་འགྲོ་བ་ན་ཟངས་དམར་པོ་བསྐོལ་[༡༨]བས་
ཕན[༡༢]ཚུན་གནོད་པར་བྱེད་ད་དེ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་གནོད་པ་སྣ་ཚོགས༐ཀྱིས་ཉམ[༡༧]
་ཐག་པ་
དག་ཇི་སྲིད་དུ་དེའི་སྡིག་པའི་ལས་བཅོམ་ཞིང་སྤངས་ལ་ཟད་པར་མ་བྱས་་་་་
པ་
དེ་སྲིད་དུ་ཁ་ཅིག[༢༢]ནི་རྣམ་པར་ཞིགས་ས་སོ། ཁ་ཅིག་ནི་སྦྲུལ་གདུག་པ་མེ་ལྟར་
ཚ་བས་སྐོལ་ཅིང་སྲེག་པར་བྱེད་དོ། དེ་དག་བུམ་པའི་གནོད་པ་དེ་ལས་ཐར་བར་
6 ---་ཏྲ28


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*