(7)ཚཚཚཚཚཚཨཽཚཚཚཚཚཚཚཚཚཚཚཚཚཚ---ཚཚཚཚཚཚཚཁཚཚཚཚཚཚཚཚཚཚ
ནྟ

དྲི --- »
(8) སྣུ (4) (4)(3) ནྟ(8)(3)ཐུ0ཞ(3)(3)ནྻདསྐུ---མྦུ---སྒྱུ
སྩོ སྟོདུ ཡརུ0
སྦྱི སྩོ སྒྱུ ནྻཨུ --- ཀིསྒྱུཝུཨོརྗ (4)(4)
(3)ཛོནྟསྣ (8)(3)(3)(8)ཞྭ མྺཱ (3) (3)(7) (7)ནྟདྷྱཱ
ཛོསྣ སྣ(ཡི (8)(3)8(8)ནྻ ------(8)བྷ))(4) ཧྭཽརྱཱ
(
7)(3)ཛི ཾ(3)ལྟ ཕརྗེ (7)སྒྱུ(3)((ཧྭནྻསྣ

(3)ཨཽ(3)8(8)(8)ཨཽ ཀི (4)(3)དྲི (7)ཨཽ(7)(4) (3)ནྟསྐྱུ

(3)(3)རྗེ ཚཚ ཨཽཨཽ རྞྞ ཁཚ (4) ཞཛོ ནྟ ཥྚ རྗ
སྤུ
ཆོ(3)ཨཽ(4) ཚདྦྷྱཱ(7)ཨཽཚ(3)ཀི --- (7)(3)(3)(3)ཚ(4)མ(3)(3)(4)(3)ནྻུ(8)(3)---(7)རྗ


སྟོ ནུ(4) (8)མཞྭ(7) ཚཁ (3)(7)(4)(7)ཚསྐུ ---(3) སྟོསྤྲ 8 8 (7)8 ཨོ---ཉནྻ

རྗ --- (4)---ཛོ (3) 8 རྗ
བཟང་པོའི་སྦྱོད་པ་རླ་བས་ཆེན་གྱིས།སྐྱེ་ད་གུ་སྲུང་མཛད་བཟང་སྐྱོང་མཆོག།


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*