བཀའ་འགྱུར། མདོ་སྡེ། ཀི

ཡང་ཤེས་ལ་མ་ཆ་གས་པར་ཡང་ཤེས་པ་དང་དུས་ཀྱང་ཤེས་ལ་ཟླཱ་མཚན་ཡང་ཤེས་་་་་
པ་
དང་བུ་ཆགས་པ་ཤེས་པ་དང་། གང་ལས་བུ་ཆགས་པ་ཤེས་པ་དང་། ཁྱེའུ་
ཡང་
ཤེས་ལ་བུ་མོ་ཡང་ཤེས་པ་སྟེ། གལ་ཏེ་ཁྱེའུ་ཡིན་ན་ནི་ལྟོ་གཡས་ལོགས་སུ་
རྟེན་ཅིང་གནས་སོ། གལ་ཏེ་བུ་མོ་ཡིན་ན་ན་ནི། ལྟོ་གཡོན་ལོགས་ན་རྟེན་ཅིང་
གནས་སོ།
དེ་ནས་གང་གི་ཆེ་དེ་ལ་བུ[༡]་ཆགས་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་དེ་དགའ་
ཆེས་ནས་
ཁྱིམ་ཐབ་[༢]ལ་སྦྲན་པ། ཇོ་བོ་བདག་ལ་སྲས་ཆགས་ཏེ། བདག་གི[༢]
་རུམ་
གཡས་ལོགས་སུ་རྟེན་ཅིང་གནས་པ་ལས་ན་ཁྱེའུར་འགྱུར༐བར་ངེས་ཀྱིས[༢༢]།
དགྱེས་པ་བསྐྱེད་དུ་གསོལ་ཞེས་བྱས[༥]ནས། དེ་ཡང་དགའ་ཆེས་ཏེ་རོ་སྟོད་ནི་
བཏེག
ལག་པ་གཡས་པ་ནི་བརྐྱང[༧]ནས། བདག་གིས་ཡུན་རིང་པོ་ནས་སྨོན་
སྨོན་
པའི་བུའི་ངོ་མཐོང་བར་འོང་ངོ་། བདག་གི་བུ་རུང་བར[༨]་གྱུར་ཅིག་མི་རུང་
བར་
མ་གྱུར་ཅིག བདག་གི་བྱ་བ་དག་བྱེད་པར་ཤོག་ཤིག གསོས་ན་གསོས་
པའི་
ལན་ཕྱིར་གསོ་བར་ཤོག་ཤིག ནོར་སྐལ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག་ཤིག བདག་གི་
རིགས་རྒྱུད་
ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་ཤོག་ཤིག བདག་ཅག་འདས་ཏེ་ཤི་བའི་འོག་
ཏུ་ཡང་
བདག་ཅག་གི་ཕྱིར་མང་ཡང་རུང་ཉུང་ཡང་རུང་སྟེ[༩]། སྦྱིན་པ་དག་བྱིན་
ལ་བསོད་ནམས་དག་བྱས་ནས་དེ་གཉིས་གང་ད་ང་གང་དུ་སྐྱེས་ཤིང་འགྲོ་བ་དེར་་་་་་་
འདི་སོང་
ཤིག་ཅེས་ཡོན་སྔོ[༡༠]བར་ཤོག་ཤིག[༡༡]་ཅེས་དགའ་བའི་ཚིག་བརྗོད་ད་དོ།
དེས་བུ་ཆགས་པར་རིག་ནས་བུའི་རིམ་གྲོ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཁང༐བཟངས་ཀྱི[༢༢]་སྟེང་དུ་་་་
ཉམ་རངས་སུ་བཞག་སྟེ། གྲང་བའི་ཚེ་གྲང་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་དང་ཚ་བའི་ཚེ་ཚ་
བའི་ཡོ་བྱ
ད་རྣམས་དང་། སྨན་པས་བསྟན་པའི་ཟས་རྣམས་དང་ཧ་ཅང་ཁ་བ་མ་
ཡིན་པ་
རྣམས་དང་ཧ་ཅང་[༡༨]སྐྱུར་བ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང་ཧ་ཅང་ལན་ཚ[༡༠]ཆེ་བ་་་་་
མ་ཡིན་པ་རྣ
མས་དང་ཧ་ཅང་མངར[༡༢]་བ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང་། ཧ་ཅང་རོ་ཚ་
7а----28


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*