བཀའ་འགྱུར། མདོ་སྡེ། ཀི

མ་མཉན[༡]ཏོ། དེ་ནས་དེ་ཁྲོས་ནས་དེ་ཉིད་སྣད་པར༐བྱ་བའི[༢]་ཕྱིར་དྲུང་དུ་ས་
ཕག་ཅིག་
བསྒྲེངས་ཏེ་[༢]བཞག་གོ། དགེ་སློང་དེ་ཡང་དེ་ལ་གཙེ་བའི་ཕྱིར་ཡང་
འོངས་ཏེ[༤]། དེའི་སྟེང་དུ་ལྗིད་ཀྱིས་ཕབ་ནས་དེའི་རྒྱབ[༥]སོ་ཕག་དེའི་སྟེང་དུ་ཕབ་
སྟེ༑
རྐེད་པ་ཆག་ ནས་དེ[༧]་གཞི་དེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་སྐྱེས་སོ། དེ་ནས་
ནུ་བོ་དེ
ས་ཀྱང་དེའི་ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་ནས། དེ་ཡང་སེམས་ཀྱི[༨]སྡུག་
བསྔལ་
ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེ། བདག་གིས་མི་དགོས་པ་འདི་ལྟ་བུ་བྱས་པ་ཉས[༩]སོ་སྙམ་
དུ་འགྱོད་པ་སྐྱེས་ནས།
དེས་སྨན་པ་དང་ཡོ་བྱད་རྣམས་སྦྱར་ཏེ[༡༠]ཕུ་བོའི་ནད་
གཡོག་བྱས་ན
ས་དེས་རིང་པོ་མ་ཐོགས་པར་དེའི་རྒྱབ་སོས་པར་བྱས་སོ། དེ་གང་
གི་ཚེ་
སོས་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་དེ་ཤས་ཆར[༡༡]་སྐྱོ་བ་སྐྱེས་ཏེ། ལུས་རུལ་བ་སྙིང་པོ་
མེད་པ་འདི་ཅི་དགོས་སྙམ་ནས། དེས་བརྩོན་པ་དང་བསྒྲུབ[༡༢]་པ་དང་འབད་པས་
ཉོན་མོངས་
པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་སོ།
ནུ་བོ་དེས་ཀྱང་དེས་བྱ་བ་བྱས་པར་རྟོགས་ནས། དེ་དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་དགའ༐བ་སྐྱེས་

དགའ་བ[༡༧]་སྐྱེས་ནས་དེ་ལ་བཀུར་སྟི་དང་ལྡན་པས་གཡོག་བྱས་སོ། དེ་
བཞིན་དུ[༡༢]་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་
ལ་ཡང་བཀུར་སྟི་བྱས་ན་ས། ཚེ་
གཅིག་ཏུ་ཚངས་པར་
སྦྱོད་པ་སྤྱད་ད་དེ། འཆི་ཀར[༡༢]་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ། བདག་
གིས་འདི་ལྟར་
སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་བཀུར་སྟི་བྱས་ནས། ཚེ་
གཅིག་ཏུ་ཚངས་པར་
སྤྱོད་པ་སྤྱད་ཀྱང་། ཡོན་ཏན་གྱི་ཚོགས་ཅི་ཡང་མ་ཐོབ༐ཀྱིས་
ད[༡༢]ད
གེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་ན། བདག་གང་ད་ང་གང་དུ་སྐྱེ་བ་དེ་དང[༡༧]་དེར་ཕྱུག་
ཅིང་ནོར་མང་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བའི་རིགས་སུ་སྐྱེ་
བར་གྱུར་ཅིག ཡང་དག་པར་
རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གིས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་བླ་མ་
ལུང་བསྟན་པ་གང་ཡིན་
པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་
བདག་གིས་མཉེས་པར་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག
7з----48


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*