བཀའའགྱུར། མདོ་སྡེ།

བགྱིའོ༑ དྲུག་སྡེ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། ཆེ་ཞེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཇེ[༡]ལུས་
ཟོ
ན་ཡང་བར་གྱིས་དང་། ཕྱིས་གོམས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་དཀའ་བ་མེད་
དོ༑
དེས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་ཐབས་ཅི་ཞིག་གིས་ལུས་ཟོན་ཡང་བར་བགྱི[༢]།
དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། རེ་ཞིག་ཁ་ཟས་ཉུང་དུ་ཟོ་ ཤིག དེ་ནས་དང་པོའི་ཉིན་
པར་ནི་ཁྲིའུ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་འཛེགས[༤]་ལ་མཆོངས་ཤིག དེ་བཞིན་དུ་ཕྱི་དེ[༥]
ཉིན་པར་ཁྲི
འུ་ཉིས་བརྩེགས་[༦]བྱོས་ལ་དེའི་སྟེང་དུ་[༧]འཛེགས་ནས་དེ་ལ་མཆོངས་[༨]
ཤིག
དེ་བཞིན་དུ་ཉི་མ་གསུམ་ནས་ཉི་མ་བདུན་གྱི་བར་དུ་ཁྲིའུ[༩]བདུན་གཅིག་
གི་སྟེ
ང་དུ་གཅིག་བརྩེགས་ལ་དེའི་སྟེང་དུ་འཛེགས་ཏེ་དེ་ལས་མཆོངས་ཤིག དེ་
བཞིན་དུ་ཁང་
ཐོག[༡༠]་ནས་ཀྱང་མཆོངས་ཤིག་དང་དེའི་ཆེ་གོམས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་་་་་་་
ལུས་
ཟོན་ཡང་བར་འགྱུར་རོ། དེའི་འོག་ཏུ་གོམས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་
འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ།
དེ་ནས་དེ་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་ཚོན་མོ་དགའ་མོས། ཇི་ལྟར་
དེ་དག་གིས་
མན་ངག་བསྟན་པ་དེ[༡༡]བཞིན་དུ་བྱས་ནས་ཞག་བདུན་པའི་ཉིན་པར་
དེས་ཁྲིའུ[༡༢]བདུན་བརྩེགས[༡༨]་ལས་མཆོངས་ནས་རྐེད་པ༐ཆག་གོ[༡༢]། དེ་ནས་དེས་
དྲུ
ག་སྡེ་རྣམས་ལ་བསྙད[༡༢]ད་དེ། འཕགས་པ་དག[༡༧]་བདག་འདི་ཁོ་ན་ལྟར་གྱུར་གྱིས་
མ་
མཆིས་ན། ད[༡༧]་བདག་གིས་ཇི་ལྟར་བགྱི་ཞེས་བྱས་སོ། དྲུག་སྡེ་རྣམས་ཀྱིས་
དེ་ལ་
སྨྲས་པ། བདག་ཅག་གིས་ཅི་ཤེས་པའི་མན་ངག་ནི་ཁྱོད་ལ[༡༢]བསྟན་ཟིན་ཏེ།
ཐབས་འདིས་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ཟོན་ཡང་བར་གྱུར་ལ། ཕྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་དཀའ་
བ་མེད་ད་དོ།
དེ་ཕན་ཅད ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི་ཁྱོད་ཉིད་ཤེས་པར་ཟད་དོ། དེ་
ནས་ད[༢༠]
ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་ཚོན་མོ་དགའ༐མོ་ཁྲོ་བའི[༢༡]ཀུན་ནས་ད་ཀྲིས་པ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་
ནས༑
དེས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འོང་ས་པ་དེ་དག་ཚར་བཅད་དེ་ཞེ་གཅོད་པའི་
ཚིག་
གིས་དམུས་ཕྱུང་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་བསྐྲད[༢༢]་དོ། སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་ལ་
7а----52


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*