ཐབས་ཅི་ཞིག་གིས་དེ[༡]་གཉིས་འདུལ་བར་འགྱུར་སྙམ་པ་དང་། དེས་རྫུ་འཕྲུལ་
གྱིས་
འདུལ་བར་རིག་ནས། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར[༢]་ཏེ།
རང་གི་ཁྱིམ་དུ[༢]ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་ལོགས་ནས་ས་བརྟོལ[༤]ཏེ་བྱུང་ནས་སྟེང་གི་
ནམ་མཁའ་ལ་འདུག་སྟེ།
འབར་བ་དང་ལམ་མེར་འདུག་པ་དང་། ཆར་
འབེབས་པ་དང་ཀློག་
འགྱུ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམས་བསྟན་ནས་བབས་ཏེ། སྟན་
བཤམས་པ་ལ་འདུག་ག་གོ།
དེ་འདུག་ནས་ཕ་མ་གཉིས་ལ་དེ་དང་འཐུན་པའི་ཆོས་
བསྟན་ཏེ།
དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་དེ་འཁོར་དང་བཅས་པས་སྟན་དེ་ཉིད་ལ་འཁོད་
བཞིན་དུ་
འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་རིའི་རྩེ་མོ་མཐོན་པོ་ཉི་ཤུ་ཡེ་ཤས[༥]་རྡོ་རྗེས་བཅོམ་
སྟེ༑
རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་།
བསླབ་པའི་གཞི་རྣམས་ལ་གནས་པར༐བྱས་ཏེ། བདེན་པ་མཐོང་ནས་སྦྱིན་པ་
ད་ག་སྦྱིན[༧]་ཞིང་བསོད་ནམས་དག་བྱེད་པ
ར་གྱུར་ཏོ། དེ་ནས་དགེ་སློང་རྣམས་
ཀྱིས༑
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ༐ཞུས་པ[༨]། བཙུན་པ་སྣ་མའི་མེ་ཏོག་གིས་ལས་ཅི་
ཞིག་བགྱིས་ན། ལས་དེའི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་ཕྱུག་ཅིང་ནོར་མང་ལ་ལོངས་སྤྱོད་
ཆེ་བའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་ཏེ།
གཟུགས་བཟང་ཞིང་བལྟ[༩]་ན་སྡུག་ལ་མཛེས་པར་གྱུར་
ལ༑
བ་ཙས་མ་ཐག་ཏུ་ཡང་ལུས་ཐམས་ཅད་ནས[༡༠]སྣ་མའི་མེ་ཏོག་གི་ངད་ལྡང་
ཞིང་
མངལ་དུ་ཞུགས་པ་དང་བཙས་པའི་ཚེ་ཡང་ཁྱིམ་དུ་སྣ་མའི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་་
བབ[༡༧]་ལ།
འདིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱང་མཉེས་པ་ར་བགྱིས་ཏེ། མི་མཉེས་པར་
མ་
བགྱིས་ནས[༡༢]། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ[༡༢]་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། ཉོན་
མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས།
དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་བགྱིས་པ[༡༢]
ལགས༑
ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་ལས་ཅི་བགྱིས་ན། དེས་དེ་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ
ཉེས་པར་བགྱིས་ཏེ་མི་[༡༨]མཉེས་པར་མ་བགྱིས་ལགས།
7а----о-3


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*