བཀའའགྱུར། མདོ་སྡེ། ཀི

འཆི་ཀར[༡]་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ། འདི་ལྟར་བདག་གིས་སེམས་ཅན་དག་པ་འདི་ལྟ་
བུ་ལ་
ཚིག་རྩུབ་པོ[༢]་སྨྲས་པའི་ལས་དེའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བདག་མ་གྱུར་ཅིག བརྒྱ་
ལ་ལས་
དེའི་རྣམ་པར་སྨིན༐པ་བདག་ལ་སྨིན་[༢]པར་གྱུར་ན་ཡང་རབ་ཏུ་འབྱུང་[༤]
འི་སེམས་བསྐྱེད་མ་ཐག་ཏུ་བདག་གི[༢༢]མ་ལེགས་པ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། ལེགས་
པ་འབྱུང་[༦]བ
ར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བྱས་པ་དེས་ནི་ད་[༧]ལྟར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སེམས་་་་
བསྐྱེད་
མ་ཐག་ཏུ་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཏོ།
དེས་དེར་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གིས།
བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་བླ་མ་ལུང་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་་
བདག་གིས་མཉེས་པར་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག མི་མཉེས་པར[༨]བྱེད་པར་མ་གྱུར་
ཅིག
དེ་ཁོ་ནའི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་
ཏེ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་
བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བྱས་པས་ནི། དགེ་
སློང་དག་ང་
ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་དང་ཤིན་ཏུ་མཉམ་པ་
དང་
ཤུགས་མཉམ་པ་དང་མཛད་པ་མཉམ་པ་དང་ཐབས་མཉམ་པ་བརྙེས་པར་་་
གྱུར་ནས།
འདིས་ང་མཉེས་པར་བྱས་ཏེ[༩]མི་མཉེས་པར[༡༠]་མ་བྱས་ལ་ང་ཉིད་ཀྱི་
བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ་དགྲ་བཅོམ་པ་
ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་སོ།
དེ་ནས་དགེ་སློང་དག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་
ཞུས་པ།
བཙུན་པ་ཀྱེ་མ་མི་རྒོད་ལྔ་བརྒྱ་པོ་འདི་དག་འཕྱེ་བོ་འདི་དང་མཇལ[༡༧]
་ནས་
རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ན་ས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་
མངོན་སུམ་དུ་
བགྱིས་པ་ལ་གཟིགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ།
དགེ་སློང་དག་ད་ལྟར་འབའ་ཞིག་མ་ཡིན་གྱི་འད་ས་པའི་དུས་ན་ཡང་མི་རྒོད་ལྔ་
བརྒྱ་པོ་འདི་[༡༢]དག་
འཕྱེ་བོ་འདི་ཉིད་དང་ཕྲད་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། བསམ་
а----[20


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*