ལས་བརྒྱ་ཐམ་པ་པ།

གཏན་བཞི་དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་བསྐྱེད་པ་དེ་ཉོན་ཅིག དགེ་སློང་དག་
སྔོན་བྱུང་བ་འདས་པའི་དུས་ན་
མི་རྒོད་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ནགས་ཁྲོད་ཅིག་ན་རྟེན་ཅིང་་་་་
གནས་ཏེ།
དེ་དག་གིས་རི་ཁྲོད་ཀྱི་གྲོང་ཞིག་བཅོམ་སྟེ། ནོར་ཟས་མང་པོ་དེ་
ས་བླངས་སོ། མི་འདི་ཡང་ནགས[༡]་ཁྲོད་དེ་ཉིད་ན་རྟེན་ཅིང་འདུག་པ་ལས་མི་
རྒོད་
དེ་དག་དེར་དོང་བས[༢]གནོད་སྦྱིན་ལ་[༢]མི་མཆོད་པའི་ཕྱིར་བཟུང་སྟེ། དེ་
དག་ནགས་
ཁྲོད་དེར་དོང་ནས་གནོད་སྦྱིན་དེའི་མདུན་དུ་བ་ལང་གི་ལྕི་བས་བྱུགས་་
ཏེ༑
བུམ་པ་གང་བ་དང་མི་དེ་བཞག་ནས་རལ་གྲི།་རྣོན་པོ་ཐོགས་ཏེ། གནོད་
སྦྱིན་གྱི་མདུན་
དུ་འདུག་ནས་མཆོད་སྦྱིན་བྱས་སོ། མི་དེས་ཀྱང་བདག་འདི་
རྣམས་ཀྱིས་
བསད་དེ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་མཆོད་པ་བྱེད་པར༐སེམས་སམ[༤]སྙམ་ནས་དེ་་
ཤིན་
ཏུ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པར་གྱུར་ཏོ། འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་བསམས་པ།
བདག་སུ་ཞིག་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་བྱ། བདག་ལ་སུ་ཞིག་སྲོག་ཕངས་པ་སྦྱིན་
པར་འགྱུར་སྙམ་མ་མོ།
དེ་ནས་དེའི་ཚེ་རི་ཁྲོད་དེ་ནས་ཐག་མི་རིང་བ་ཞིག་ན་
དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་ཤིག་གི་ནང་ན་[༥]དྲང་སྲོང་ཞིག་གནས་སོ། དེའི་ཆེ་མི་དེས་
དྲང་
སྲང་དེ་ཡིད་ལ་དྲན་ནས་དེས་དད་པའི་སེམས་ཀྱིས་དྲང་སྲོང་དེ་ལ་གསོལ་བ་་་་
བཏབ་པ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་མི་གཟིགཟིགས་པ་དང་། མི་མཁྱེན་པ་དང་།
ཐུགས་སུ་[༦]མི་ཆུད་པ་ཅི་ཡང་མི་མངའ་ན་ཀྱེ་མ་བདག་ལ་སྲོག་ཕངས་པ་སྩལ་དུ་་་་
གསོལ༑
དཀའ་བ་སྐུ་ཉམས་སུ་བཞེས་པར་གསོལ་ཞེས་བྱས་ས་སོ། དེ་ནས་དྲང་
སྲོང་དེ་ལ་[༧]
དགའ་བའི་ལྷ་ཞིག་གིས་མི་དེའི་བསམ་པ་སེམས་ཀྱིས་ཤེས་ནས་དྲང་་་་
སྲོང་
དེ་ལ་སྦྲན་ཏོ། དེ་ནས་དྲང་སྲོང་གིས་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་རང་གི་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་
གནས་
ནས་མི་སྣང[༨]་བར་གྱུར་ཏེ། མི་རྒོད་དེ་དག་གི་མདུན[༩]་དུ་འོངས་ནས་མི་
རྒོད་དེ་དག་གིས་དྲང་སྲོང་དེ་མཐོང་ང་ངོ་། མཐོང་ནས་ཀྱང་དེ་དག་མཆོག་ཏུ་
7а----121


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*