ཀྱི་བར་དུ་མཆོད་སྦྱིན་བྱས་པ་དེའི་འབྲས་བུ་བས་བྲམ་ཟེའི[༡]་ཁྱེའུ་བློ་གྲོས་བཟང་པོ་་
དེ་
ལ་རབ་ཏུ་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་བྱིན་པ་དེའི་འབྲས་བུ་ཆེས་ཆེའོ་ཞེས་བྱས་སོ། དེ་
ནས་རྒྱལ་པོ་དེས་བསམས་པ།
དེ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱིར་ལྷས་ཀྱང་སྦྲན་པ་ལས་ན་དེ་
གཉིས་ནི་
བདག་ཉིད་ཆེ་བ་ཡིན་གོར་མ་ཆག་སྙམ་མ་མོ། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེས་ཐག་
རིང་པོ་ཞིག་ན
ས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་བྱད་བཞིན་བཟང་ཞིང་མཛེས་པ་དེ་གཉིས་འོང་བ་་
མཐོང་ངོ་། དེ་གཉིས་ཀྱང་མཆོད་སྦྱིན་བྱེད་པའི་གནས་དེར་འོངས་ནས་བྲམ་
ཟེའི་
གྲལ་དུ་སྐབས་བྱེ་བའི་སར་སྟན་ལ་འདུག་གོ། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ནོར་ཅན་གྱི་
བུས་དེ་
གཉིས་མཐོང་ནས་བསམས་པ། བདག་ལ་ལྷས་སྦྲན་པའི་བློ་གྲོས་བཟང་པོ་
ཞེས་བྱ་བ་དེ་
ནི་འདི་ཡིན་གོར་མ་ཆག་སྙམ་ནས། རྒྱལ་པོ་དེ་གྲལ་ད་པོན་གྱི་མདུན་
དུ་སོང་སྟེ།
བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་བློ་གྲོས་བཟང་པོ་ལ་དྲིས་པ། ཁྱོད་བློ་གྲོས་བཟང་པོ་
ཡིན་ནམ་དེས་སྨྲས་པ་ང་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ནོར་ཅན་གྱི་བུས་བྲམ་ཟེའི་
ཁྱེའུ་བློ་གྲོས་
བཟང་པོ་གྲལ་དཔོན་དུ་བཞག་སྟེ་ཟན་བྱིན་ནས། རབ་ཏུ་སྦྱིན་པར་
བྱ་
བ་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་བྱིན་པ་ལས། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་བློ་གྲོས་བཟང་
པོས་རབ་ཏུ་
སྦྱིན་པ་ཆེན་པོས་[༢]གསེར་གྱི་འཁར་[༢]བ་དང་[༤]རིལ་བ་ལ་སོགས་པ་་་་
བཞི་ནི་བླངས་
རབ་ཏུ་སྦྱིན་པའི་ནང་ནས་བུ་མོ་གཅིག་པུ་ནི་མ་བླངས་ཏེ། བདག་
ནི་ཚངས་པར་
སྦྱོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ར་རོ། དེ་ནས་བུ[༥]མོ་དེས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་
བློ་
གྲོས་བཟང་པོ་བྱད་བཞིན་བཟང་ཞིང་མཛེས་པ་མཐོང་ནས། ཆགས་ཤིང་སྙིང་
དུ་སྡུག་པར་གྱུར་ཏེ། ཁྱེའུ་བློ་གྲོས་བཟང་པོ་དེ་ལ་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་
བདག་
བཞེས་ཤིག དེས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་བླང་དུ་མི་རུང་ངོ་། དེ་ནས་
བུ་མོ་དེ་
རྒྱལ་པོས་ཀྱང་རབ་ཏུ་སྦྱིན་པའི་བསམ[༦]པས་ཡོངས་སུ་བཏང་སྟེ། ཕྱིར་
མ་
ཁྱེར་ལ་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་བློ་གྲོས་བཟང་པོས་ཀྱང་མ་བླངས་ནས། རྒྱལ་པོ[༧]་མར་
а----23


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*