ལས་བརྒྱ་ཐམ་པ་པ།

སློང་དག་བཞི་པོ་འདི༐དག་ནི[༡]་འཕགས་པའི་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་
འཕགས་པའི་བདེན་པ་དང་
སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་འགོག་པ་་་་་
དང་སྡུག་བསྔལ་འགོག་པར་
འགྱུར་བའི་ལམ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ། སྡུག་
བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན།
སྐྱེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ད་ང་རྒ་བའི་
སྡུག་བསྔལ་དང་
ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་པ་དང་་་་
བྲལ་
བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་མི་སྡུག་པ་དང་ཕྲད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་གང་འདོད་པ་
བ་ཙལ་ཏེ་མི་རྙེད[༢]་པ་
དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་མདོར་ན་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་
ལྔ་ནི་སྡུག་བསྔལ་
བ་སྟེ། འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་ཞེས་བྱའོ།
དེ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཡང་དག་
པའི་ལྟ་བ་དང་ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་
དང་ཡང་དག་པའི་ངག་དང་ཡང་དག་པའི་
ལས་ཀྱི་[༢]མཐའ་དང་ཡང་དག་པའི་འཚོ་
བ་དང་ཡང་དག་པའི་རྩོལ་བ་དང་ཡང་
དག་པའི་དྲན་པ་དང་
བརྒྱད་པ་སྟེ་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པར་བྱའོ།
སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བ[༤]འཕགས་པའི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། ཡང་སྲིད་པར་སྐྱེ་
བར་བྱེད་པ་
དང་དགའ་བ་དང་འདོད་ཆགས་སྤེལ་མར་འབྱུང་བ་དང་དེ་དང་དེར་
མངོན་པར་དགའ་བའི་སྲེད་[༥]པ་སྟེ། འདི་ནི་[༦]སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བ་
འཕགས་པའི་བདེན་
པ་ཞེས བྱའོ། དེ་སྤང་བའི་ཕྱིར་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་
ལག་བརྒྱད་པ་
ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་དང་ཡང་དག་པའི་
ངག་དང་ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་དང་ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་
དང་ཡང་དག་
པའི་རྩོལ་བ་དང་ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་དང་
བརྒྱད་པ་སྟེ་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་་
འཛིན་
བསྒོམ་པར་བྱའོ། སྡུག་བསྔལ་འགོག་པ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན།
ཡང་སྲིད་པར་སྐྱེ་བར[༨]་བྱེད་པ་དང་དགའ་བ[༩]་དང་འདོད་ཆགས་སྤེལ་མར་འབྱུང་
а----233


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*