ལས་བརྐྱ་ཐམ་པ་པ།

འཕྲུལ་རྣམས་བསྟན་ཏེ། དེ་མཐོང་ནས་ཁྱེའུ་ས་གས་བསམས་པ། འདིས་ཆོས་
འདི་ལྟ་བུ་
ཐོབ་པ་ལས་ན་འདི་བདག་དང་ལྷན་ཅིག་[༡]ཏུ་འདོད་པ་རྣམས་ལོངས་
སྤྱོད[༢]པ
ར་ག་ལ་འགྱུར་སྙམ་མོ། སོ་སོའི་[༢]སྐྱེ་བོ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས[༤]་མྱུར་དུ་དད་
པར་འགྱུར་ཏེ།
དེ་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་རྐང་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས་སྨྲས་པ། སྐལ་
བ་ཆེན་མོ་
མར་སྤྱོན་མར་སྤྱོན། བད་ག་ཅག་ཉེས་པར་སྤྱོད་པའི་འདམ་དུ་བྱིང་
བ་
ལས་ལག་ནས་དྲང་བར་གསོལ་ཞེས་བྱས་སོ། དེ་ནས་དེ་ནམ་མཁའ་ལས་
བབས་ནས།
ཁྱེའུ་ས་གས་ཀྱང་རྐང་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་བཟོད་པ་གསོལ་ནས་
སྨྲས་པ། བདག་གིས་ཁྱོད་དེ་བཞིན་དུ་གནང་ངོ་། ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་
སྦྱར་བར་བྱ་སྟེ་ཁྱོད་ལ ཅི་དགོས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བད་ག་གིས་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་་་་་་་
བྱས་ན་ས།
ཆོས་མཉན་པའི་ཕྱིར་མདུན་དུ་འདུག་གོ། དེ་ནས་ཆོས་བྱིན་མས་
དེ་དག་ལ་ཆོས་ཀྱི་གཏ་མ་གྱིས་ཡང་དག་པར་བསྟན། ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་
བཅུག
ཡང་ད་ག་པར་གཟེངས་བསྟོད[༧]། ཡང་དག་པར་དགའ་བར་བྱས་ནས་
སོང་ངོ་། དེ་ན་ས་ད་གེ་སློང་མའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སོང་སྟེ། ར་བ་ཏུ་བྱུང་ན་ས་
དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀྱིས་
དེ་ལ[༨]དགེ་ཚུལ་མའི་བསླབ་པའི་གཞི་རྣམས་ཀྱང་ཕོག
ཆོས་དྲུག་གི་བསླབ་པའི་སྡོམ་པ་ཡང་ཕོག་ནས་དེ་གང་གི་ཚེ་ལོ[༩]་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་
ཆོས་དྲུག་
ལ་བསླབས་ན་ས་བསྙེན་པར་རྫོགས་པར་འདོད་པ་དེའི་ཚེ། དགེ་སློང་མ་
རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་
ཚངས་པར་སྤྱོད་པའི་གན་ས་ཀྱི[༡༢]་སྡོམ་པ་ཕོག་སྟེ། བསྙེན་པར་
རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་
རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་དུ་ཁྲིད་དོ། དེ་ཡང་གཟུགས་
བཟང་ཞིང་བལྟ
ན་སྡུག་ལ་མཛེས་པ་ཁ་དོག་རྒྱས་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པ་ཡུལ་ན་་་་་་་
བཟང་བ་
བྱད་གཟུགས་དཔེ་མེད་པ་ཞིག་སྟེ། བཙས་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེ་བོ་མང་པོས་
བསླངས་ན་ཡང་ཁྱིམ་བད་ག་བྱིན་པས་སྔོན་གཞན་ལ་བྱིན་ཟིན་པའི་ཕྱིར་སུ་ལ་ཡང་
а----32[


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*