ལས་བརྒྱ་ཐམ་པ་པ།

འདི་འདི་ལ་ཆགས་ན་ནོར་ཟས་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་འོང༐གིས་འདི་རོ་[༡]འདི་དང་་
དབྲལ་དགོས་
སོ་སྙམ་ནས་སྨྲས་པ། བུ༐ཅིག་རོ[༢]འདི་ཅི་དགོས་གལ་ཏེ་ཁྱོད་འདི་
བཞིན་དུ་འདུག་སྟེ་ལས་མི་བྱེད་ན་རྒས་པའི་ཚེ་ཕོངས་པར་འགྱུར་གྱིས[༢]། བུ་ཇི་
སྲིད་
ཀྱི་བར་དུ་ཁྱོད་ཀྱི[༤]འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་མཐུ་ཡོད་ཀྱི་བར་དུ་ནོར་བསྒྲུབ[༥]
་པར་གྱིས་ཤིག
ཕྱིས་ཆུང་མ་ད་ང་སྡུག་པར་གྱུར་ཏ་རེ་ཞེས་སྨྲས་ནས། ཁྱིམ་
བདག་དེས་ལེའུ་
གློན་པའི་ཟོང་སྟ་གོན་བྱས་ན་ས་ཁྱེའུ་དེ་ཡུལ་གཞན་དུ་བཏང ངོ་།
ཁྱེའུ་དེས་ཀྱང་རྔ་མོ་དང་བོང་[༧]བུ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཟོང་བཀལ་ནས་གྲོང་[༨]དང་
གྲོང་ཁྱེར་དང་ནགས་
ཁྲོད་ཀྱི་གྲོང་དང་ཡུལ་ཆེན་པོ་རྣམས་བགྲོད་དེ་རྒྱངས་[༩]ཆད་
པ་ཞིག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་དེ་ཆུང་མའི་ཕྱིར་རྩ་[༡༠]སྔོན་པོ་བརྔས་པ་སྐམས་[༡༡]པ་བཞིན་དུ་
འདུག་སྟེ་དེས་བསམས་པ། བདག་དེ་དང་མྱུར་དུ་ཕྲད་པར་འགྱུར་བའི་ཐབས་ཇི་[༡༢]
ཡོད་སྙམ་སྟེ་དེའི་ཐབས་སེམས་ཤིང་འདུག་གོ། དེ་ནས་དེའི་ཚེ་རི་ཁྲོད་ཀྱི་གྲོང་
དེ་ན་[༡༧]ཤིང་མཁན་བཟོ་ཐབས་མཁན་ཤིང་གི་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལྡིང་ན་མ་
མཁའ་ལ་འགྲོ་བར་བྱེད་
ཤེས་པ་ཞིག་འདུག་ག་གོ། དེ་ནས་ཁྱེའུ་དེས་ཀྱང་ཐོས་ནས་
ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་
བསམས་པ། དེར་འགྲོ་བའི་ཐབས་བདག་གིས་རྙེད་དོ་སྙམ་སྟེ་
བཟོ་ཐབས་མཁན་གྱི་ཐད་དུ་སོང་ན་ས་སྨྲས་པ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་
ནམ་མཁའ་ལྡིང་
འདི་བདག་ལ་བྱིན་ཅིག་དང་བདག་གིས་ཁྱོད་ལ༐ཀཱར་ཥཱ་པ་ཎ[༡༧]ལྔ་
བརྒྱ་སྦྱིན་
ནོ་ཞེས་བྱས་པ་དང་། དེ་ན་རེ་བདག་གིས་ཁྱོད་ལ་གཏན་སྦྱིན་དུ་ནི་མི་
རུང་
གིས[༡༧]་ཉི་མ་རེ་རེ་བ་ད་ག་གི་ཐད[༡༢]་ན་ས་ལོང[༡༧]་ལ་དོན་གཉེར་དུ་སོང་ན་ས་ཕྱིར་
ཁྱེར་ཏེ[༡༨]་འོངས་ན་ས་བདག་ལ་ཕུལ་ཅིག་ཅེས་ཟེར་རོ། དེ་ནས་ཁྱེའུས་སྨྲས་པ།
ཁྱོད་ཇི་ལྟར་དགའ་བ་བཞིན་དུ་བགྱིའོ་ཞེས་བྱས་ནས་མི་དེས་ནམ་མཁའ་ལྡིང་དེ་
བཅོས་
ཏེ་འགྲོ་བ་དང་ཕྱིར་ལྡོག་པ་ཡང་བསླབས་ནས་བྱིན་ནོ། དེ་ནས་དེ་དེ ལ་
7а----327


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*