བཀའའགྱུར། མདོ་སྡེ། ཀི

སྐྱེགས་[༡]ཀྱིས་བསྐུས་རལ་གྲི།་ནི[༢]ཐོགས་ནས་ཁང་ཕུགས་སུ་ཞུགས་ཏེ་འདུག་པ་དང་
མི་དེ་ཡང་ཁང་ཕུགས་དེར་སོང་སྟེ། བུད་མེད་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དགའ་བ་
ཉམས་སུ་
རྨྱོང་བར་བྱའོ་སྙམ་པ་དང་། བུད་མེད་དེས་རལ་གྲི་ཐོགས་བཞིན་དུ་
དེའི་སྟེང་དུ་བརྒྱུགས[༢]ནས་ཁྱོད་ད་གར་ཡང་ཐར་དུ་མ་རེ་ཞིག་ཅེས་བྱས་པ་དང་མི་
དེ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་
ན་ས་རྐང་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། བཟང་མོ་བདག་ལ་སྲོག་གི་
སྦྱིན་པ་
མཛད་དུ་གསོལ༐ཞེས་གསོལ[༤]་བ་བཏབ་བོ དེ་ནས་བུད་མེད་དེ་ན་རེ།
ཁྱོད་གསོན་པོར་འདུག་ཏུ་རུང་བའི་ཐབས༐གཅིག་ཅིག[༥]་ཡོད་དེ། གལ་ཏེ་ཁྱོད་
ཀྱིས་དེ
ང་ཕྱིན་ཅད[༦]ང་ལ་འདོད་པ་དང་ལྡན་པས་བསྒྲུབ[༧]་པར་མི་བྱེད་ལ་ང་སུ༐ལ་
ཡང་བསྒྲགས་[༨]པར་
མི་བྱེད་ན། ཁྱོད་གསོན་པོར་འདུག་ཏུ་རུང་ངོ་ཞེས་ཟེར་རོ།
མི་རྒོད་ཀྱི་སྡེ་ད་པོན་གྱིས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཇི[༩]་ལྟར་དགའ་བ་དེ་བཞིན་དུ་བྱའོ་ཞེས་
བྱས་ནས་
ཡིད་ཆེས་པའི་མན་ས་བསྒགས་ཏེ་བུད་མེད་དེ་ཁྱིམ་དེ་ཉིད་དུ་འདུག་གོ།
དེ་ནས་མི་རྒོད་ཀྱི་སྡེ་ད་པོན་གྱིས་བསམས་པ། བདག་གིས་འདི་ནམ་དུ་གསོ་ཞིང་
འདུག་བདག་གིས་འདི་ཐབས་ཀྱིས་བཙོང་བར་བྱའོ་སྙམ་ནས། དེ་དེས་སྨཱད་
འཚོང་མ་ཞིག་ལ་བཙོངས་པ་དང་སྨད་འཚོང[༡༠]་མས་དེ་ལ་བསྒོ[༡༡]་བ་བཟང་མོ་དེང་
ཕྱིན་
ཅད[༡༨]་འདིར་འདུག་ལ་སྨད་འཚོང[༡༨]་མ་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བྱས་ས་སོ། དེ་ནས་བུད་
མེད་དེ་
ན་རེ་བདག་ལ་སྨད་འཚོང་[༡༢]མ་ཅི་དགོས་བདག་ནི་སྐྱེས་པ་གཞན་ལ་རེག་མི་
ཕོད་དོ། སྨད་འཚོང[༡༢]་མས་སྨྲས་པ། བད་ག་གིས་དེའི་ཕྱིར་ནོར་ཡོངས་སུ་
བཏང་
སྟེ་ཁྱོད་ཉོས་པ་ཡིན་ན་ནོ། དེ་མ་ཡིན་ན[༡༧]་ཁྱོད་ང་ལ་ཅི་དགོས། དེ་ནས་
བུད་མེད་དེས་
བསམས་པ། འདིར་ཡང་ཐབས་དེ་ཉིད་བྱ་དགོས་སོ་སྙམ་ནས་དེ་
ཁོ་ན་བཞིན་དུ་སྲིན་མོའི་ཆ་ལུགས་སུ་ཞུགས་ནས་སྨད་འཚོང་[༡༧]མའི་ཐོག་ཏུ་[༡༩]
བརྒྱུགས་ཏེ་
ནགས་[༡༩]ཁུང་གི་སྲིན་མོ་མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་ཞུགས་ན།
7а----330


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*