བཀའ་འགྱུར། མདོ་སྡེ། ཀི

བ་རྣམས༐ཀྱི་གཅད་[༡]པ་དང་གཏུབ་པ་དང་བརྡེག་པ་ད་ང་བཙོ་བ་ལ་སོགས་པའི་་་་་་་
སྡུག་བསྔལ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་མི་རྣམས་ལ་རྗོད་[༢]པར་བགྱིད་ལགས་སོ།
སླར་མཆིས་ནས་ཡི་དགས་རྣམས་ཀྱི་བཀྲེས་པ་ད་ང་སྐོམ་[༢]པ་དང་འབར་བ་དང་་་་
བསྲེག་པ་དང༐བཙོ་བ་ལ་[༤]སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ད་ང་། དུད་འགྲོ་
རྣམས་ཀྱི་གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་བ་
ལས་གྱུར་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་དང་། མི་
རྣམས་ཀྱི་ཚོལ་ཁྲོས་
ཤ་ཐང་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་དང་། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་འཆི་་་་
འཕོ་དང་ལྟུང་བ་
དང་རྣམ་པར་འཐོར་བ་དང་རྣམ་པར་འཇིག་པའི་སྡུག་བསྔལ་
གང་ལགས་
པ་དེ་ད་ག་མི་རྣམས་ལ་རྗོད་[༨]པར་བགྱིད་དེ་རྒྱུ་དེས་ན་དེ་དག་སྐྱོ་བར་
འགྱུར་ལ།
དེ་ལྟར་སྐྱོ་བར་གྱུར་ན་ས་ཀྱང་གོང་དུ་ཁྱད་པར་ཐོབ་[༩]པར་འགྱུར་
ལགས་སོ། བཙུན་པ་བདག་ཡི་དགས་ཀྱི་ན་ང་དུ་རྒྱུ་བར་ཆ་ས་ན་ས་མཉན་དུ་[༡༠]
ཡོད་པ་ན་ས་
མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏེ། རི་བྱིན་ཏྱའི[༡༡]ནགས་ཁུང་དུ་མཆིས་པ་ལས།
བཙུན་པ་བདག་གིས་དེར་ཡི་དགས་ལུས་ཆེ་ལ་འབར་ཞིང་ཀུན་དུ་འབར་ཏེ།
ཀུན་དུ་ར་བ་ཏུ་འབར་ལ་མེ་ལྕེ་གཅིག་ཏུ་འབར་ཞིང་ཚིག་པ་དང་དེ་ཐང་ལ་མཆིས[༡༢]
ན་༑
དེའི་ལས་ལས་སྐྱེས་པའི་ལྕགས་ཀྱི་མཆེ་བ་ཅན་གྱི་སེང་གེ་དང་སྟག་ད་ང་
གཟིག་དང་
དྲེད་ལ་[༡༢]སོགས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་གལ་ཏེ་ཆབ་ཀྱི་
ན་ང་དུ་
མཆིས་ན་ནི་ལྕགས་ཀྱི་མཆེ་[༡༢]བ་ཅན་གྱི་ཆུ་སྲིན་རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར།
གལ་ཏེ་དེ་ནམ་མཁའ་ལ་མཆིས་[༡༨]ན་ནི་ལྕགས་ཀྱི་མཆུ་ཅན་གྱི་བྱ་རོག་རྣམས་དང་།
ཆུན་ལག་རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་དེ་དག་གིས་དེའི་ཤ་རྣམས་[༡༧]བཅད་ཅིང་་་་་
བཅད་ཅིང་ཟ་
བར་བགྱིད་དེ། རྒྱུ་དེས་ན་དེས་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པ་[༡༧]དང་མི་
བཟད་པ་དང་ཚ་བ་ད་ང་ཡིད་དུ་མི[༡༨]་འོང་བའི་ཚོར་བ་ཉམས་སུ་རྨྱོང་ནས་ཕན་ཚུན
་རྒྱུ
ག་པ་ཞིག་མཐོང་ལགས་ན་། བཙུན[༢༠]་པ་སེམས་ཅན་དེས་ལས་ཅི་ཞིག་བགྱིས་ན་
а----3དཱ0


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*