བཀའ་འགྱུར། མདོ་སྡེ། ཀི

ཁ་ཅིག་གིས་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ས་བོན་བསྐྱེད་་་་
ད་དོ༑
འཁོར་དེ་དག་གི་ནང་ནས་ཕལ་ཆེར་ནི[༡]་སངས་རྒྱས་ལ་གཞོལ་ཆོས་ལ་
འབབ་
དགེ་འདུན༐ལ་བབ་པར[༢]་བྱས་ཏེ་བཀོད་[༢]དོ།
ལས་བརྒྱ་ཐམ་[༤]པ། བམ་པོ་བཅུ་གསུམ་པ། སྣག་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། གླེང་
གཞི་མཉན་དུ་ཡོད་པ་ན་
བཞུགས་ཏེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་མཽད་གལ་གྱི༐བུ་ནི ལུགས་
ཀྱིས་དུས་
དུས་སུ་སེམས་ཅན་དམྱལ[༦]་བར་རྒྱུ་བར་བྱེད་ཡི་དགས་ཀྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་བར་
བྱེད་
དུད་འགྲོའི་ནང་དུ་རྒྱུ་བར་བྱེད་མིའི་ནང་དུ་རྒྱུ་བར་བྱེད་ལྷའི་ནང་དུ་རྒྱུ་བར་་་་
བྱེད་དེ།
ཕྱིར་འོངས་[༧]ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་གཅད་[༨]པ་དང་
གཏུབ་[༩]པ་དང་བརྡེག་པ་དང་བཙོ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གང་ཡིན་པ་དེ་་
དག་མི་རྣམས་ལ་
རྗོད་[༡༠]པར་བྱེད་དོ། ཕྱིར་འོངས་ནས་ཡི་དགས་རྣམས་ཀྱི་
བཀྲེས་[༡༡]པ་དང་སྐོམ་པ་
དང་འབར་བ་དང༐བསྲེག་པ་དང་[༡༢]བཙོ་བ་ལ་[༡༢]སོགས་
པའི་
སྡུག་བསྔལ་རྣམས་དང་དུད་འགྲོ[༡༢]རྣམས་ཀྱི་གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་བ་ལས་གྱུར་་་་་
འི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་དང་། མི་རྣམས་ཀྱི་ཚོལ་ཁྲོས་ཤ་ཐང་བའི་སྡུག་བསྔལ་
རྣམས་དང་།
ལྷ་རྣམས་ཀྱི་འཆི་འཕོ་དང་ལྟུང་བ་དང[༡༢]་རྣམ་པར[༡༠]་འཐོར་བ་དང་
རྣམ་པར་འཇིག་པའི་
སྡུག་བསྔལ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་མི་རྣམས་ལ་རྗོད[༡༧]་པར་བྱེད་་་་
དེ༑
དེ་དག་གིས་དེ་ཐོས་ནས་སྐྱོ[༡༨]་བར་འགྱུར་ལ་སྐྱོ་བར་གྱུར་ནས་ཀྱང་གོང་དུ་
ཁྱད་པར་ཐོབ[༢༢]་པར་འགྱུར་རོ། དེ་ནས་ཕྱི་ཞིག་ན་ཆེ་དང་ལྡན་པ་མཽད་གལ་གྱི་
བུ་ཆེན་པོ་[༢༠]
ཡི་དགས་ཀྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་བར་ཆས་ནས་མཉན་དུ་ཡོད་པ་ནས་མི་སྣང་
བར་གྱུར་ཏེ།
རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་དེས་དེར་ཤའི་སྣག་བུ་འདྲ་བ་ལ་
ཙང་ཁང་ཕྱུར་པོ་ཙམ་ཞིག་འདུག་སྟེ། དེ་ས་ལ་འདུག་ན་ནི་དེ་ལ་ཐོག་ཐག་ནས་
སྲོག་
ཆ་གས་ཁབ[༢༡]ཀྱི་མཆུ་ཅན་ཤ་སྟག་ཟ་ཞིང་འདུག་ལ་སྲོག་ཆགས་དེ་དག་ཟ་ཆེས་་
а----358


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*