བཀའ་འགྱུར། མདོ་སྡེ། ཀི
---- ----
འདི་ན་བདག༐གི་ལུགས་ཀྱིས་[༡]དུས་དུས་སུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་རྒྱུ་བར་བགྱིད།
ཡི་དགས་ཀྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་བར་བགྱིད། དུད་འགྲོའི་[༢]ནང་དུ་རྒྱུ་བར་བགྱིད།
མིའི[༢]་ནང་དུ་རྒྱུ་བར་བགྱིད། ལྷའི་ནང་དུ་རྒྱུ་བར་བགྱིད་ད་དེ། སླར་མཆིས་ནས་
སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ག་ཅད་[༤]པ་དང་གཏུབ་པ་དང་བརྡེག་པ་དང་བཙོ་
བ་ལ་སོགས་པའི་
སྡུག་བསྔལ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་མི་རྣམས་ལ་རྗོད་[༥]པར་བགྱིད་
ལགས་སོ། སླར་མཆིས་ནས་[༦]ཡི་དགས་རྣམས་ཀྱི་བཀྲེས་པ་དང་སྐོམ་པ་དང་
འབར་བ་དང་
བསྲེག་[༧]པ་ད་ང་བཙོ་བ་ལ་[༨]སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་དང་།
དུད་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་བ་ལས་གྱུར་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་དང་།
མི་རྣམས་ཀྱི་ཚོལ་ཁྲོས་ཤ་ཐང་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་དང་། ལྷ་རྣམས་[༩]ཀྱི་[༡༠]
འཆི་འཕོ་དང་[༡༡]ལྟུང་བ་
དང་རྣམ་པར་འཐོར་བ་དང་རྣམ་པར་འཇིག་པའི་སྡུག་་་་
བསྔལ་གང་ལགས་པ་
དེ་དག་མི་རྣམས་ལ་རྗོད་[༡༧]པར་བགྱིད་ དེ་རྒྱུ་དེས་ན་དེ་དག་
སྐྱོ་བར་འགྱུར་ལ།
དེ་ལྟར་སྐྱོ་བར་གྱུར་ནས་ཀྱང་གོང་དུ་ཁྱད་པར་ཐོབ[༢༢]་པར་
འགྱུར་
ལགས་སོ། བཙུན་པ་བད་ག་ཡི་དགས་ཀྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་བར་ཆས་ན་ས་མཉན་
དུ་ཡོད་པ་ནས་
མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏེ། རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་མཆིས་ན། བཙུན་པ་
བདག་གིས་
དེར་སེམས་ཅན་ཤའི་སྣག་བུ་འདྲ་བ་ལ་གཙང་ཁང་ཕྱུར་པོ་ཙམ་ཞིག་་་་་་་
མཆིས་ཏེ་དེ་
ས་ལ་མཆིས་ན་ནི། དེ་ལ་ཐོག་ཐག་ནས་སྲོག་ཆགས་ྲོག་ཆགས་ཁབ་ཀྱི་མཆུ་ཅན་
ཤ་སྟག་འཚལ་ཞིང་མཆིས་ལ། སྲོག་ཆགས་དེ་དག་འཚལ་ཆེས་པས་དེ་གལ་ཏེ་
ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ན་ཡང་། དེའི་[༡༧]ལུས་ཐམས་ཅད་ཞུགས་སུ་འབར་ཏེ།
རྒྱུ་དེས་ན་དེས་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པ་དང་མི་བཟད་པ་དང་ཚ་བ་དང་ཡིད་དུ་མི་འོང་
བ་
རྨྱོང་ཞིང་མཆིས་པ་ཞིག་མཐོང་ལ་གས་ན། བཙུན་པ་སེམས་ཅན་དེས་ལས་ཅི་
ཞིག་[༢༦]བགྱིས་ན་
ལས་དེའི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་སྡུག་བསྔལ་དེ་ལྟ་བུ་རྙེད་པར་གྱུར་་་་
а----360


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*