ལས་བརྒྱ་ཐམ་པ་པ།

པའི་གནས་དེ་ནས་དོང་ངོ་། ཀོ་ཀ་ལི་ཀའི་སློབ་མ་དང་། ཉེ་གནས་དེ་དག་
གིས་
སྨྲས་པ། བདག་ཅག་ཀྱང་སློབ་དཔོན་གཉིས་དང་ཐབས་ཅིག[༡]ཏུ་མཆིའོ།
ཤཱ་རིའི[༢]་བུས་སྨྲས་པ། ཁྱེད་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་དེང[༢]ཤིག་ཁོ་བོ་ཅག་གཉིས་ནི་
ལོགས་ཤིག་
ནས་འདུལ་བར་བྱ་བའི་དོན་བྱེད་ཅིང་འགྲོ་དགོས་ལ། ཐམས་ཅད་
དེར་དོང་
ན་ཟས་ཀྱིས་ཀྱང་བྲེལ་བར་གྱུར་ན་མི་རུང་ངོ་ཞེས་བྱས་སོ། དེ་ནས་དེ་
ཐོས་
མ་ཐག་ཏུ་དགེ་སློང་དེ་[༢༢]དག་ལམ་གུད་ནས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་དོང་སྟེ་འཁོད་
དོ༑
ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་མཽད་གལ་གྱི་བུ་གཉིས་ནི་ལམ་གཞན་ཞིག་
ཏུ་ཞུགས་ཏེ་དེ་གཉིས་ཆས་པ་ན་ཆར་པ་ཁད་ཀྱིས་དལ་ནས༐དལ་ནས་བབ་བོ།
རི༐འགབ་དེ་ན[༦]རིའི་ཕུག་ཅིག་ཡོད་དེ། དེར་མ་ཧེ་རྫི་མོ་ཞིག་སྔར་ནང་དུ་སོང་
བ་ལས་དེ་
མི་གཉིས་ཀྱིས་ཉལ་པོ[༧]་བྱས་ནས། དེ་གཉིས[༨]་དེ་ནས་ཕྱིར་སོང་བའི་
འོག་ཏུ་དགེ་སློང་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་མཽད་གལ་གྱི་བུ་གཉིས་དེར་འོངས་ནས་ཕུག་སྒོ་ན་
འཁོད་དོ། དེ་ན་ས་དེ་དག་དགོན་པའི་གནས་དེ་ནས་དོང་བའི་འོག་ཏུ། དགེ་
སློང་ཀོ་ཀ་ལི་ཀ་
ཡང་རང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་འོངས་ཏེ། དེ་དེར་འོངས་ན་
སློབ་མ་དང་ཉེ་གནས་
རྣམས་[༩]མི་སྣང་ནས་དེས་དགེ་སློང་གཞན་དག་ལ་དྲིས་པ།
བདག་གི་སློབ་མ་དང་ཉེ་གནས་དེ་དག་གར་དོང་། དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། དགེ་
སློང་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་མཽད་གལ་གྱི་བུ[༡༠]་གཉིས[༡༧]
དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དོང་ངོ་། དེ་ནས་
དེ་ཐོས་
མ་ཐག་ཏུ། དགེ་སློང་ཀོ་ཀ་ལི་ཀ་ཤས་ཆེར་[༡༨]ཁྲོས་ཏེ། དེ་གཉིས་་་
ཀྱིས་བདག་
ལ་མ་བཟླུགས༐པར་སོང་བའི་[༡༢]སྟེང་དུ་བདག་གི་འཁོར་རྣམས་ཀྱང་ཁ་
དྲངས[༡༧]་ཏེ་
སོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་ར་རོ། དེ་དེ་ན་འདུག་པ་ན་ཁྱིམ་བདག་དེ་ཡང་ཐད་
དུ་འོངས་ནས་
ཀོ་ཀ་ལི་ཀས་ཁྱིམ་བདག་དེ་ལ་དྲིས་པ། ཁྱིམ་བདག་ཁྱོད་ཀྱི[༡༢]བུ་དེ་
གར་སོང་།
ཁྱིམ་བདག་གིས་སྨྲས་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་། སུའི་ཐད་དུ་རབ་ཏུ་
7а----387


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*