བྱམས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་སྙིང་རྗེ་དང་[༡]ལྡན་པ། སེམས་ཅན་ལ་མཉེས་་་་
གཤིན་པ་
སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཞིག་སྟེ། དེས་བསམས་པ། ད་གོན་
པའི་གནས་ན་
འདུག་བཞིན་དུ་ནི་བདག་གིས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་[༢]བྱེད་མི་་་་
ནུས་ཀྱིས[༢]།
མ་ལ་བདག་གྲོང་ཁྱེར་རྡུལ་ལྡན་དུ་རྟེན་བ་ཅས་ཏེ་འདུག་པར་བྱ་
གོར་མ་ཆག་བད་ག་དེར་འདུག་པ་[༤]ད་ང་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་ལ་ཕན་པར་[༥]བྱེད་ནུས་་་་
པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན་ས་ད་གོན་པའི་གནས་དེར་ཇི་སྲིད་དུ་ད་གའ་[༦]བ་དེ་སྲིད་དུ་་་་
གན་ས་ནས། གཡོག་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་ད་ང་ཆ་ས་ཏེ། རི་ད་གས་ཀྱི་པགས་[༧]པ་ད་ང་
ཤིང་[༨]
ཤུན་གྱི་གོས་ད་ང་འཁར་[༩]བ་ད་ང་རིལ་བ་ད་ང་ད་གང་གཟར་དང་བླུགས་
གཟར་རྣམས་
ཁྱེར་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་རྡུལ་ལྡན་དུ་ཕྱིན་ན་ས། དེ་ནགས་ཁྲོད་ཅིག་ཏུ་
གན་ས་བཅས་ཏེ་ཡལ་ག་ད་ང་ལོ་མའི་སྤྱིལ་པོ་ཕུབ་[༡༠]ན་ས་འདུག་གོ། དེ་ན་ས་གྲོང་
ཁྱེར་
རྡུལ་ལྡན་ན་གན་ས་པའི་སྐྱེ་བོ་མང་པོས་དེ་ལུས་མཛེས་པ་དང་སེམས་མཛེས་པ་
ད་ང་གཡོག་འཁོར་
མཛེས་པར་མཐོང་ངོ་། མཐོང་ན་ས་ཀྱང་སྐྱེ་བོ་ཕལ་[༡༧]ཆེ་བ་[༡༨]
དེ་ད་ག་དྲ་ང་སྲོང་[༡༢]དེ་ལ་ཤས་ཆེར་དགའ་བ༐སྐྱེས་སོ། དེ་ད་ག་ད་གའ་བ་[༡༧]སྐྱེས་
ན་ས་
དྲང་སྲོང་དེ་ལ་བཀུར་སྟི་བྱེད་བླ་མར་བྱེད༐རི་མོར་[༡༨]བྱེད་མཆོད་པར་[༡༢]བྱེད་དེ་་
ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་ཀྱང་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་དོ། དྲང་སྲོང་དེས་ཀྱང་དེར་
འོང་བ་
དེ་དག་ལ་དུས་དུས་སུ་ཆོས་སྟོན་ཏོ། དེ་ད་ག་གིས་ཀྱང་དེ་ལས་ཆོས་ཐོས་
ན་ས་ཁ་
ཅིག་ནི་དྲང་སྲོང་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཐད་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། བསམ་གཏན་བཞི་
དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་
བསྐྱེད་དོ། ཁ་ཅིག་ནི་ཁྱིམ་ན་[༡༧]གན་ས་བཞིན་དུ་དགེ་
བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་
ཡང་ད་ག་པར་བླངས་ཏེ་གནས་ལ་དྲ་ང་སྲོང་དེའི་ཐད་དུ་ཡང་
དུས་དུས་སུ་བལྟ་བའི་ཕྱིར་འོངས་ཏེ[༡༢]། དེ་ཕྱིན་ཅད་[༢༢]དཀའ་ཐུབ་ཅན་དེ་ད་ག་གི་
ཐད་དུ་
ནི་མི་འོང་ང་ངོ་། དེ་ནས་ཕྱི་ཞིག་ན་ད་ཀའ་ཐུབ་ཅན་དེ་ད་ག་གིས་
3---39о-


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*