རྣམ་ཐོས་ཀྱི་བུའི་ནོར་དང་འགྲན་པ་ཞིག་གནས་པ་དེས་རིགས་མཉམ་པ་ལས་ཆུང་་
མ་བླངས་ཏེ།
དེ དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྩེ་ཞིང་དགའ་ལ་དགའ་མགུར་སྤྱོད་པ་ལ་ས།
ཕྱི་ཞིག་ན་དེའི་ཆུང་མ་ལ་བུ་ཆགས་ཏེ། སེམས་ཅན་དེ་ཡང་སྲིད་པ་ཐ་མ་པ་ཞིག་
ཡིན་ལ། ཁྱིམ་དེའི་བསེན་ནི་ཚེ་དང་ལྡན་པ་མ་འགགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་
བལྟས་ན་སྲིད་པ་
ཐ་མ་པའི་སེམས་ཅན་གྱིས་ཁྱིམ་དེར་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བར་་་་་
མཐོང་ངོ་། དེ་ནས་དེས་ཕྱི་ཞིག་ན་ཁྱིམ་བ་དག་དེ་བརྟན་པོར་བྱ་བའི་ཕྱིར།
གཅིག་པུ་ཟླཱ་མེད་ཅིང་གཡོག་མེད་པར་ཁྱིམ་དེར་སོང་བ་དང་། ཁྱིམ་བདག་དེས་
ཚེ་དང་ལྡན་པ་
མ་འགགས་པ་མཐོང་ནས་སྨྲས་པ། འཕགས་པ་ཁྱོད་ཞམ་རིང་མ་
མཆིས་སམ་ཅི་ན།
ཟླཱ་མ་མཆིས་པ་དང༐ཞབས་འབྲིང[༢]མ་མཆིས་པར་གཅིག་པུ་
གཤེགས༑
ཚེ་ད་ང་ལྡན་པ་མ་འགགས་པས་སྨྲས་པ། བདག་ཅག་གི་གཡོག་ནི་
ཁྱེད་ཅག་ལྟ་བུ་འབའ་ཞིག་གིས་བྱིན་པ་དེ་དག་བདག་ཅག་གི་གཡོག་ཏུ་འགྱུར་བར་
ཟད་པས་ན།
བདག་ཅག་གི་གཡོག་ནི༐རྙེད་རྙེད[༢]ཙམ་དུ་ཟད་དོ། ཁྱིམ་བདག་
གིས་སྨྲས་པ།
འཕགས་པ་བདག་གི་མཆིས་བྲང[༤]ལ་བུ་ཆགས་པ་མཆིས་ཀྱིས དེ་
ལས་གལ་ཏེ་
ཁྱེའུ[༦]ཞིག་བཙས་པར་གྱུར་ན། དེ་བད་ག་གིས་འཕགས་པའི༐ཞབས་
འབྲིང་[༧]དུ་
དབུལ་ལོ། མ་འགགས་པས་སྨྲས་པ། ཁོང་དགེ་བ་རྣམས་ནི་དམ་
བཅས་
པ་ལ་བརྟན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་ནས་སོང་ངོ་། ཁྱིམ་བདག་གི་ཆུང་མ་དེ་
ཡང་གང་གི་ཚེ་བུ་ཆགས་པར་གྱུར་ནས། གཅིག་པུ་ཤིན་ཏུ་དབེན་པའི་ཕྱོགས་སུ་
སོང་ནས་
གནས་པར་བྱེད་དེ། ཕྱིན་ཅད[༨]སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་ནང་དུ་འདུག་པར་མི་
དགའོ[༩]།
དེ་ནས་ཁྱིམ་བད་ག་གིས་བསམས་པ། མ་ལ་བདག་གི་ཆུང་མ་འདི་
འབྱུང་པོ་འགའ་ཞིག་གིས་མ་བརླ་མས་གྲང་སྙམ་ནས་ལྟས་མཁན་རྣམས་ལ་བསྟན་
ནས་ལྟ
ས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། འདི་འབྱུང་པོས་བརླམས་པ་ནི་མ་ཡིན་གྱི་
а----436


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*