ལས་བརྒྱ་ཐམ་པ་པ། 4

པ་ཆུང་ལ་ཀུན་གྱིས་ཤེས་པ་དང་བས་མཐའི་གནས་མལ་དུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ།
དེ་ནས་རེ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པོ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་ཡབ་དབང་ཆེན་སྡེ་ཤི་ནས།
རྒྱལ་པོ་བབྲོད་པར་དཀའ་བས[༡]ཕའི་རུས་བུ་ལག་པ་གཉིས་ཀྱིས་པང་དུ་བླངས་ཏེ་་་་
མྱ་ངན་
བྱེད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་ལ། སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པར་བྱེད་དེ་སུ་ཡང་དེའི་མྱ་
ངན་སེལ་
ནུས་པ་མེད་དོ། དེ་ནས་རེ་ཞིག་ན་གནས་བརྟན་སློབ་མ་ཅན་འཁོར་
བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་དང་ཡུལ༐ཀཽ་ཤྭཾ་བཱིར[༢]འགྲོ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་རྒྱལ་པོ་བཟོད་པར་
དཀའ་བའི་
ཐད་དུ་སོང་ནས་ཆོས་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། དེ་ནས་དེ་ཐོས་ནས་རྒྱལ་
པོ་དེ་ཕའི་མྱ
་ངན་ཡང་སངས་པར་འགྱུར་ལ། བསྟན་པ་ལ་ཡང་དད་པ་རྙེད་པར་
འགྱུར་རོ།
དེ་དད་པར་གྱུར་ནས་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པར་
འགྱུར་ར་རོ།
དེ་ནས་དེས་ད་གེ་སློང་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ཀྱི་[༢]
བསྟན་པ་
མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བཤིག་ནས་ཇི་སྲིད་ལོན། དེ་དག་
ན་རེ་
ལོ་བཅུ་གཉིས་ལོན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེས་སེང་གེའི་སྒྲ་
བསྒྲགས་ཏེ།
ངས་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ༐ཀཽ་ཤུཾ་བཱིར[༤]བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་
བསྟན་པ[༥]ལོ་ལྔ
་པའི་དུས་སྟོན་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། རྒྱལ་པོ་དེས༐ཀཽ་ཤྭཾ་བཱིར[༦]ལོ་
ལྔ་པའི་དུས་སྟོན་
གྱི་ལུགས༐གཏོད་དེ[༧]། གང་གི་ཉིན་པར་ལོ་ལྔ་པའི་དུས་སྟོན[༨]
བརྩམས་པ་དེ་ཁོ་ནའི་ཉིན་པར་ཆར་འབབ་པར་འགྱུར་ཏེ། སའི་སྟེང་རྒྱ་མཚོའི་
མཐས་གཏུགས་པ་ཆུས་ངོམས་པར་འགྱུར་རོ། དེ་ནས༐འཛམ་བུའི་[༩]གླིང་ན་
གནས་པའི་སྐྱེ་
བོ་མང་པོ་རྣམས་ལྷག[༡༠]པར་ཡང༐ཀཽ་ཤྭཾ་བཱིར་ལོ་ལྔ་པའི དུས་སྟོན་་་་་
བྱེད་
དུ་འགྲོ་ཞིང་། དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་པའི་ལས་ལ་བརྩོན་[༡༢]པར་འགྱུར་
རོ༑
དེ་ནས་དགེ་སློང་རྣམས་རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་ཆེན་པོ་ལ་ཞེན་ནས་དེ་དག་
གིས་དད་པས་བྱིན་པ་
ལོངས་སྤྱོད་པར་བྱེད་དོ། ལུང་མནོད[༡༢]་པར་མི་བྱེད་ཀློག་
а----633


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*