བཀའའགྱུར། མདོ་སྡེ། ཀི

དགེ་བ བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡང་དག་པར་བླངས་པའི་རྒྱུས་སེམས་ཅན་ཕལ་ཆེར་་་་་
ལྷ
འི་ནང་དུ་སྐྱེས་སོ། དེ་དག་དེར་སྐྱེས་པས་ལྷའི་གནས་རྣམས་གང་བར་གྱུར་ཏོ།
དེ་ནས་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བསམས་པ། རྒྱུ་གཉིས་ཀྱིས་ན་ལྷའི་གནས་
རྣམས་
གང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་དང་། འཁོར་ལོས་
སྒྱུར་བ་འབྱུང་བ་
འདི་གཉིས་ཡིན་ན། ཅི་ད་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་
རྟེན་དུ་བྱུང་[༢]ངང་མ།
འོན་ཏེ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་ཞིག་གུ་སྙམ་
མ་མོ༑
དེ་ནས་དེས་བལྟས་ན[༢]་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་འཇིག་རྟེན་དུ་མ་བྱུང་།
འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཡང་འཇིག་རྟེན་དུ་མ་བྱུང་ང་ངོ་། འོ་ན་སུའི་མཐུས་
ལྷའི་
གནས་གང་བར་གྱུར་སྙམ་སྟེ། དེས་བལྟས་ན་རྒྱལ་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་
མཐུས་དེ་ལྟར་གྱུར་པར་མཐོང་ནས་ལྷའི་[༥]དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བསམས་པ།
འདི་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་ཅིང་འདུག་སྙམ་སྟེ། དེས་བལྟས[༦]་ན༐བླ་ན[༧]་མེད་པ་ཡང་དག་
པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་
མཐོང་ངོ་། དེ་ནས་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་
གྱིས་
བསམས་པ། རེ་ཞིག་འདི་སེམས་ཅན་བརྟན་[༨]པོ་ཡིན་ན་མ། འོན་ཏེ་
སེམས་ཅན་མི་བ
རྟན་པ་ཡིན་པ་དེ[༩]་བརྟགས་ལ་གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་བརྟན་པོ་ཞིག་་
ཡིན་ན་ནི༐འདི་ལ[༡༠]་མཆོད་པ་བྱའོ། དེ་སྟེ་སེམས་ཅན་མི་བརྟན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་
ནི་འདི་
བརྟན་པོར་འགྱུར་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་
གྱིས་
ཡུལ་དེར་སེམས་ཅན་མང་པོ་སྤྲུལ་ནས་སྤྲུལ་པ་དེ་དག་གིས་བློན་པོ་དེ་དག་ལ་
སྨྲས་པ།
གལ་ཏེ་རྒྱལ་པོ་འདིས་བདག་ཅག་ཟས་དང་སྐོམ་གྱིས་ཚིམ་པར་བྱེད་
ན་ནི་དེའི་
འོག་ཏུ་བདག་ཅག་གིས་ཀྱང་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡང་དག་པར་་་
བླངས་ཏེ་གནས་
པར་བྱའོ། དེ་ནས་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་
ལ་
གསོལ་ཏོ། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་སྤྲུལ་པ་དེ་དག་བཀུག་[༡༡]སྟེ་་་་
а----698


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*