ལས་བརྒྱ་ཐམ་པ་པ།
-- -- -- -- -- -- -- --
སྐྱའི[༡]་གན་ས་སུ་དོན་ཅིག་བསྒྲུབས་[༢]ལ་དེ་ནས་ངས་ཁྱེད་[༢]གཉིས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་་
ཀྱི་ཚལ་དུ་
བཀྲིའོ ཞེས་བྱས་ནས་ཁྱིམ་བདག དེར་སོང་ངོ་། དེས་བསྒྲུབ་པར་
བྱ་བ་
གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས་[༦]ནས་ཁྱེའུ་དེ་གཉིས་ཁྲིད་དེ་མཉན་་་་
དུ་ཡོད་པར[༧]་འོངས་
ནས་དེ་གཉིས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་གྱི་སྒོར་བཞག་སྟེ་བསྒོ་་
བ༑
ཁྱེད་གཉིས་ཀྱི་ཞང་པོ་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་གན་ས་འདི་ན་འདུག་སྟེ་དེས་ཁྱེད་
གཉིས་བ
སྐྱང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱས་ནས་ཁྱིམ་བདག་དེ་སོང་ང་ངོ་། དེ་སོང་ནས་
ཁྱེའུ་དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྒོ་གང་གི་ན་ང་དུ་ཞུགས་ཏེ་འཁོད་པ་ལས་ཀུན་དགའ་བོས་ངོ་
མ[༨]་ཤེས་
ཏེ་དྲིས་པ། བུ་ཁྱེད་གཉིས་སུ་ཡིན་ག་ལས་འོངས། དེ་གཉིས་ཀྱིས[༩]
་སྨྲས་པ།
ཡུལ་སེར་སྐྱའི[༡༠]གན་ས་ཀྱི་ཤཱཀྱ་ཆེ་ག[༡༡]མོ་ཞིག་གི་བུ་ལགས་སོ། ཀུན་
དགའ་བོས་སྨྲས་པ།
ཁྱེད་གཉིས་ཀྱི་ཕ་མ་གར་སོང་། ཁྱེའུ་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ།
འཕགས་སྐྱེས་པོས་བསད་[༡༢]དེ་བད་ག་ཅག་གཉིས་དྭར་ལུས་ནས་མགོན་མ་མཆིས་་
པར་
གྱུར་པས་དེའི་སླད་དུ་བད་ག་ཅག་གཉིས་ཕན་ཚུན༐འཁྱམ་ཞིང[༡༢]མཆིས་ས་སོ།
བདག་ཅག་གཉིས་ཀྱིས་ཐོས་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་འདི་ན་བདག་ཅག་གཉིས་་
ཀྱི་
ཞང་པོ་འདུག་གོ་ཞེས་གྲག[༡༢]་ནས་བད་ག་ཅག་གཉིས་དེའི་ཐད་དུ་མཆིས་སོ།
དེ་ན་ས་དེ་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་ཚེ་དང[༡༢]་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ཡི་མུག་ནས་ད་ཇི་ལྟར་བྱ་
སྙམ་མ་མོ།
དེ་ནས་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་དེ་མཐོང་ནས་དྲིས་པ། བཙུན་པ་ཀུན་
ད་གའ་བོ་ཁྱོད་
ཅིའི་ཕྱིར་ཡི་མུག་པར་གྱུར་། ཀུན་ད་གའ་བོས་སྨྲས་པ། ཁྱེའུ་འདི་
གཉིས་བདག་གི་
སྲིང་མོའི་བུ་ཡིན་ཏེ། འདི་གཉིས་ཕ་མ་མེད་པར་གྱུར་པས་་་་
འདིར་
འོངས་ཏེ་བདག་གིས་འདི་གཉིས་མཐོང་ན་ས་ཡི་མུག་པར་གྱུར་ཏེ་བདག་
གིས་འདི་གཉིས་
ཇི་ལྟར་བསྐྱང་བར་བར་བྱ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་དད་པས་
བྱིན་པ་ཆུད་གསན་པར་མི་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་སོ་སྙམ་མ་མོ། དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་
7а----7[1


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*