ལས་བརྒྱ་ཐམ་པ་པ།

ཇི་ལྟར་འདོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བྱའོ་ཞེས་བྱས་ནས། མཽད་གལ་གྱི་[༡]བུ་ཆེན་པོས་
ཁྱེའུ་དེ་གཉིས་ཁྲིད་དེ་འཆག་ཏུ་སོང་ནས་དེས་དེ་གཉིས་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་[༢]པའི་ཕྱིར་་་་
སེམས་ཅན་
ད་མྱལ་བ་ཞིག་སྤྲུལ་ཏོ[༢]། དེ་ནས་ཁྱེའུ་དེ་གཉིས་འཆག་པའི་ས་ནས་
ཐག་མི་རི
ང་བ་ཞིག་ནས་འཇིགས་པ་ཆེན་པོའི་སྒྲ་གྲག་སྟེ། དེ་ཐོས་ནས་ཚེ་དང་
ལྡན་པ་མཽད་གལ་གྱི་བུ་ཆེན་པོའི་ཐད་དུ་སོང་ང་ངོ་།
དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ[༤]་མཽད་
གལ་གྱི་བུ་ཆེན་པོས་དེ་གཉིས་
ལ་དྲིས་པ། བུ་གཉིས་སྒྲ་འདི་ཅི་ཞིག་གི་སྒྲ། དེ་
གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ།
སློབ་དཔོན་སྒྲ་ཆེན་པོ་འདི་ཅི[༥]་ཞིག་གི་སྒྲ་ལགས་པ་བདག་
ཅག་གཉིས་ཀྱིས་
ཀྱང་ཀློ་བར་མ་ཆུད་དོ། མཽད་གལ་གྱི་བུ་ཆེན་པོས་དེ་གཉིས་ལ་
སྨྲས་པ།
ཁྱེད གཉིས་དེང ལ་སྒྲ་ཆེན་པོ་འདི་ག་ལས་བྱུང་བ[༨]ལྟོས་ཤིག དེ་
ན་ས་དེ་[༩]གཉིས་ཀྱིས་
ཚེ་དང་ལྡན་པ་མཽད་གལ་གྱི་བུ་ཆེན་པོས་བསྒོ་བ་བཞིན་དུ་་་་་
མཉན[༡༠]་ཏེ་
ཕྱོགས་དེར་སོང་ངོ་། དེ་གཉིས་ཀྱིས་དེར་སོང་སྟེ་བལྟས་ན་སེམས་
ཅན་
དམྱལ་བ་མང་པོ་དག་གཅད་པ་དང་། གཏུབ[༡༡]་པ་དང་། བརྡེག་པ་དང་།
འཚེད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་[༡༢]མཐོང་ན་ས་དྲིས་པ།
ཁྱེད་སུ་དག་ཅིག སྤྲུལ་པ་རྣམས་ཀྱིས[༡༢]སྨྲས་པ། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ[༡༢]
་ཡིན་ནོ།
དེ་གཉིས་ཀྱིས་དེ་ཉིད་ན་ལྕགས་ཀྱི་རྫ་བུམ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁོལ་ཞིང་འདུག་
པ་མཐོང་ལ།
དེའི་ནང་དུ་འཚེད་པ་ནི་འགའ་ཙམ་ཡང་མི[༡༢]་སྣང་ངོ་། དེ་ལྟར་
མཐོང་ནས་
དྲིས་པ། ཅིའི་ཕྱིར་ལྕགས་ཀྱི་རྫ་བུམ་འདི་དོན་མེད་པར་ཁོལ[༡༢]་ཞིང་
འདུག
སྤྲུལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། འདི་ནི་དོན་མེད་པ་མ་ཡིན་གྱི་ཀུན་
དགའ་བོའི་སྲིང་
མོའི་བུ་གཉིས་ར་བ་ཏུ་བྱུང་ནས་དད་པས་བྱིན་[༡༧]པ་སྤྱོད་ལ་ལེ་ལོ་
བྱེད་ཅིང་
འདུག་པ་དེ་གཉིས་ཤི་བའི་འོག་ཏུ་འདིར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གཉིས་
ཀྱི་ཕྱིར་
ལྕགས་ཀྱི་རྫ་བུམ་འདི་ཁོལ་ཞིང་འདུག་ག་གོ། དེ་ནས་དེ་ཐོས་མ་ཐག[༡༨]ཏུ་
7а---7[བྱ་


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*