དེབ་བརྐྱད་ཅུ་པའི་དཀར་ཆག

གསུམ་པ། འཕོ་བར་སྦྱོར་བའི་ཕེའུ།་་་་་་་་་་་་་་
བཞི་པ། བད་ག་གི་གདན་གྱི་ལེའུ།་་་་་་་་་་་་་་་
ད་ང་པོ། སྦྱིན་སྲེག་གི་ལེའུ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་
གཉིས་པ། ཐབས་ཤེས་སྦྱོར་བའི་ལེའུ།་་་་་་་་་་་་་་
གསུམ་པ། གཞན་གྱི་གད་ན་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ།་་་་་་་་་་་
བཞི་པ། གཞན་གྱི་གད་ན་གྱིས་བད་ག་ཉིད་དབྱེ་བའི་ལེའུ།་་་་་
ལྔ་པ། གཞན་གྱི་གད་ན་གྱི་ལེའུ།་་་་་་་་་་་་་་་
ད་ང་པོ། ཤེས་ར་བ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའི་སྦྱོར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ།
གཉིས་པ། ད་མར་པོ་ཆེན་པོས་ཀུན་ཏུ་མོངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་
འཛིན་གྱི་ཕེའུ།
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
གསུམ་པ། དབང་དུ་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ།་་་་་་་་་་་
བཞི་པ། འཇུག་པའི་ལེའུ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ལེའུ་ད་ང་པོ།་་་་་་་་་་་་
ལེའུ་གཉིས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ལེའུ་གསུམ་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ལེའུ་བཞི་པ།་་་་་་་་་་་་
པཅི་ཏ་སྨྱ་ཏི་ཚ་ན་ཀྱིརྟིས་གསར་དུ་བསྒྱུར་ནས་
བཤད་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ།

སླད་ནས་པུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཐུགས་
དམ་
རྒྱུད་འཔུམ་དང་དཔེ་དཔེ་དཔང་རྙིང་པ་དག་
དང་
ཡང་གཏུཕས་ཏེ།སྡེབས་ཞུས་དང་བ་ཅས་
པ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་དག་པར་བགྱིས།
བསྡུར་མཆན།() བསྡུར་འབྲས་རེའུ་མིག()
ད་པལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་
ཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*