བཀའ་འགྱུར། སྒྱུད་འབུམ། ཀི

ཆེ[༡]༑ སྦྱིན་སྲེག་མཆོད་[༢]སྦྱིན་ད་ཀའ་ཐུབ་འད་ས། སྔགས་ད་ང་བསམ་གཏན་
རྣམ་པར་སྤངས།
ད་མ་ཚིག་སྡོམ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ། རྣལ་འབྱོར་ལྡན་པས་[༢]
སྤྱོད་པ་
བྱེད་། ངེས་པར་སྔོན་[༤]དུ་ལྷ་མིན་གང་། བརྒྱ་བྱིན་[༥]ལྟ་བུ་ཡིན་ན་
ཡང་༑
དེ་ལ་འཇིགས་པར་མི་བྱ་སྟེ། སེང་གེའི་གཟུགས་ཀྱིས་རྣམ་པར་རྒྱུ།
སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར་། རྟག་ཏུ་སྙིང་རྗེས་[༦]བཏུ་ང་བར་བྱ། རྣལ་
འབྱོར་བཏུང་ད་གའ་རྣལ་འབྱོར་པ།
གཞན་གྱི་[༧]བཏུང་བས་བཟི་བ་མེད།
སྤྱོད་པའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའོ།
དེ་ན་ས་ཙྪོམྨཱའི་ལེའུ་བཤད་པར་བྱའོ། གང་གིས་སྤུན་ད་ང་སྲིང་མོར་ཡང་།
ཐེ་ཚོམ་[༩]མེད་པར་ཤེས་པར་བྱ། གང་ཞིག་སོར་མོ་གཅིག་སྟོན་ད་ང་། གཉིས་
ཀྱིས་ལེགས་པར་འོང་ས་པ་ཡིན་།
གཡོན་པའི༐མཐེ་བོང་[༡༠]བ་ཅངས་པ་ལས།
བསྙུན་[༡༡]གྱི་ཕྱག་རྒྱར་[༢༢]རྣམ་པར་ཤེས། གང་ཞིག་སྲིན་ལག་སྟོན་པ་ལ[༡༨]། དེ༐ཡི་
ཐེའུ་[༡༢]ཆུང་རྣམ་པར་སྦྱིན་། གང་ཞིག་གུང་མོ་སྟོན་པ་ལ། དེ༐ཡི་མཛུབ་[༡༢]མོ་
རྣམ་པར་སྦྱིན།
གང་ཞིག་སྲིན་ལག་སྟོན་པ་ལ། དེ༐ཡི་མགྲིན་པ་[༢༦]རབ་ཏུ་
བསྟན་༑
གང་ཞིག་གོས་ནི་སྟོན་པ་ལ། དེ་ཡི་[༡༧]རྩེ་གསུམ་རབ་ཏུ་བསྟན་།
གང་ཞིག་ནུ་མ་སྟོན་པ་ལ། དེ་ཡི་མཚམས་ནི་ར་བ་ཏུ་བསྟན་། གང་ཞིག་སོ་ནི་
སྟོན་པ་ལ། དེ་ཡི་[༡༨]ཁ་ནི་ར་བ་ཏུ་བསྟན་། གང་ཞིག་ཁྲོ་གཉེར་སྟོན་པ་ལ།
གཙུག་ཕུད་ད་གྲོལ་བར་བརྗོད་པར་བྱ། གང་ཞིག་དཔྲལ་བ་སྟོན་པ་ལ། དེ་
ཡི་[༢༢]རྒྱབ་ནི་ར་བ་ཏུ་
བསྟན་། གང་ཞིག་རྐང་མཐིལ་[༢༡]སྟོན་པ་ལ། ལྟོ་[༢༥]ཡིས་རྣམ་
པར་རྩེ་[༢༢]བར་བར་བྱ།
ཕྱག་རྒྱ་ཕྱག་རྒྱའི་ལན་གྱིས་ནི། དམ་ཆིག་གིས་ནི་རྣམ་པར་
ད་བྱེ[༢༤]༑ དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མས་སྨྲས་པ[༢༥]། ཨེ་མ་བུ་ནི་སྙིང་རྗེ་ཆེ། གལ་ཏེ་
80 --18


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*