བཀའ་འགྱུར། རྒྱུད་འབུམ། ཀི

བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ལ་སྤྱོད་པར་འགྱུར་བ་ད་ང་། གང་ད་ག་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དེ་རྣམས་
སྲོག་
ཆ་གས་གསོད་པར་འགྱུར་བ་ད་ང་། གང་ད་ག་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་
གཅིག་[༡]ཏུ་
འདོད་པ་ལ་ཞེན་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་རྒྱུད་རྣམས་ཐམས་ཅད་
རྒྱ
ས་པར་བསྟན་པ་[༢]མ་ཡིན་ན་ནོ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འད་ས་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པ་ཐམས་ཅད་
རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་རྡོ་རྗེ་གསུང་[༢]ཐོས་ནས་མཉེས་པར༐འགྱུར་ཞིང་[༤]
ད་གྱེས་
པ་བརྙེས་ནས་ཚིག་འདི་གསུངས་པ། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེ། ད་ནི་
དུར་ཁྲོད་
ཆུ་འགྲམ་ད་ང་། ན་གས་ཚལ་སྐྱེ་བོ་མེད་གྲོང་དུ། བསྙེན་བཀུར་
་ཅན་ལ་ད་ངོས་གྲུབ་
སྟེར་། མཚོ་སྐྱེས་རྣམ་པའི་འགྲམ་ཡིད་འོང་། སྐུ་གདུང་
ཟབ་མོའི་མཆོད་རྟེན་ད་ང་།
རྐང་འཐུང་རློན་པའི་འོག་ཏུ་ནི། ང་ནི་སངས་
རྒྱས་དངོས་གྲུབ་
སྟེར་། ཚོང་དུས་ཚོང་རྡལ་ཉིད་ད་ང་ནི། ཚོང་དུས་རྣམ་པའི་
ཁྱིམ་དུ་ནི།
རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་བསྟན་[༧]པ་ང་། བསྙེན་བཀུར་ཅན་ལ་དངོས་གྲུབ་
སྟེར་༑ གླུ་གར་རབ་ཏུ་འཆིང་བ་དང་། ཆ་ང་འཚོང་[༨]མ་ཡི་ཁྱིམ་དུ་ནི། འདི་
ལྟར་པདྨ་གར་མཁན་ང་།
བསྙེན་བཀུར་ཅན་ལ་ད་ངོས་གྲུབ་སྟེར་། རྟག་ཏུ་
འགྲོ་མགྱོགས་ཞོན་འགྱུར་ད་ང་།
རེས་འགའ་[༩]ལམ་དུ་འགྲོ་བ་ན་། རྟ་ནི་དོན་
ཡོད་
བསྟན་[༡༢]པ་ང་། ད་ངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་[༡༡]སྟེར་[༡༢]ར་རོ། དེ་ན་ས་བཅོམ་ལྡན་
འད་ས་རྡོ་རྗེ་
ཅ་ན་ཆེན་པོ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཏིང་་་་
ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་[༡༧]ཏེ།
ཕྱག་རྒྱ་ད་ང་ཕྱག་མཚན་ཡང་དག་པར་
བཤད་པ།
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བརྟག་པ་ལས། ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་གསུམ་ཤེས་པར་
བྱ༑
སྐུ་ལ་ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་། སྔགས་བཟླས་པ་ལས་ངག་ཕྱག་རྒྱ།
སེམས་ལ༐མཚན་མའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་[༡༢]། དེ་ཉིད་བསམ་གཏན་[༡༢]ད་ཀྱིལ་འཁོར་ལའོ།
ལག༐པའི་གཡས་ན་སྐམ་པ་སྟེ། གཡོན་ན༐སྡིགས་མཛུབ་[༡༧]དེ་བཞིན་ནོ།
80 --08


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*