འཕཀས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྗོ་ཇི་གྱར་ཞིས་བྱ་བའི་སྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ།

མཁའ་འགྲོ༐སྐམ་པ་མ་[༡]འཇིགས་མ། གདུག་པ་རྣམས་ཀྱི་འཁོར་བ་འདོན་།
གཡས་པའི་ལག་ན་ཞགས་པ་སྟེ། གདུག་[༢]པ༐རྣམ་བཅིངས་[༤]རྣམ་པར་ད་གུག[༥]
དེ་[༦]འདི་ཞགས་པ་མ་ཞེས་[༧]བྱ། གཡོན་པས་གདུག་པ་སྡིགས་མཛུབ་མ།
གཡས་ན་ཉ་རྒྱ་ཟླུམ་པོ་སྟེ། གདུག་པ་རྣམས་ནི་ད་ཀྲི་[༨]བར་འདོད་། འདི་ནི་
རྟག་ཏུ་
དོལ་ཟླུམ་བཤད་། གཡོན་པས་གདུག་པ་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་། ལག་
པ་གཡས་པར་ལྕགས་ཀྱུ་སྟེ།
གདུག་པ་རྣམས་ནི་ད་གུག་པར་འདོད་། འདི་དེ་
རྡོ་རྗེ་
ཀྱོ་མར་བཤད་། གཡོན་པས་བདུད་ལ་[༩]སྡིགས་མཛུབ་མ། ལག་པ་
གཡས་པས་[༡༢]
ཉི་མ་སྟེ། གཏི་མུག་མུན་པ་རྣམ་པར་དྲ་ལ། གཡོན་པས་[༡༡]སྡིགས་
མཛུབ་
མར་ནི་བཤད་། དེ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཉི་མར་བརྗོད། ལག་གཡས་མར་མེའི་[༡༢]
སྡོང་
སྣོད་དེ། དེ་བཞིན་གཡོན་པར་སྡིགས་མཛུབ་བོ། འདི་དེ་རྡོ་རྗེ་མར་
མེར་བཤད།
རྣམ་པར་རྟོག་པའི་ར་བ་རིབ་འཇོམས། ལག་པ་གཡས་ན་རིན་
པོ་ཆེ།
སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པ་སྟེར་། གཡོན་ན་སྡིགས་མཛུབ་འཛིན་
པ་མོ།
རིན་ཆེན་སྒྲོན་[༡༢]མ་འདི་ར་བ་བརྗོད་། ལོག་ནི་ལག་པ་གཡས༐པ་སྟེ།
རྣམ་པར་རྟོག་པའི་ཆུ་འཛིན་འཇོམས། དེ་འདི་ལོག་ལོག་མར་ཤེས་བྱ། དེ་
བཞིན་གཡོན་པ
ས་སྡིགས་མཛུབ་མ། ལག་པ་གཡས་པར་པདྨ་སྟེ། པདྨའི་
འདོད་
ཆ་གས་བརྗོད་པར་བྱ། གཡོན་པས་སྡིགས་མཛུབ་མ་ཉིད་དེ། འདི་ནི་
མཁའ་འགྲོའི་
པདྨར་[༡༢]བརྗོད་། གཡས་པར་བྷ་གའི་པདྨ་སྟེ། བདེ་བ་ཆེན་པོ་
རྣམ་པར་འཕེལ།
གཡོན་ན་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་[༢༦]མ་སྟེ། འདི་ནི་ཆོས་འབྱུང་
མར་ནི་བརྗོད་། གཡས་པའི་ལག་ན་ལྕགས་སྒྲོག་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ཞེན་པས་ཀུན་
འཆིང་[༡༧]བ། གཡོན་ན་སྡིགས་མཛུབ་འཛིན་མ་སྟེ། འདི་ནི་རྡོ་རྗ༐སྒྲོག་མར་[༡༨]
བ་རྗོད༑
སངས་རྒྱས་རྗེས་ཆ་གས་འཆིང་བ་ཡིས། བད་ག་ཉིད་འཁྱུད་པར་
80---10о-


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*