བཀའ་འགྱུར། སྒྱུད་འབུམ།

འདོད་པ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ཆ་གས༐པས་རབ་སྒྲུབ་[༡]མ། དེ་འདི་རྡོ་རྗེ་འཁྱུད་[༢]
མར་བ་ཤད་།
གཡས་པའི་ལག་ན་སྒོ་ལྕགས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྱི་སྲུང་[༢]བ་མོ།
གཡོན་ན་སྡིགས་མཛུབ་འཛིན་པ་མོ། འདི་དེ་རྡོ་རྗེ་སྒོ་ལྕགས་བརྗོད། གཡས་
པ་འི་[༤]ལག་ཏུ་ལྡེ་ཀྱོག་སྟེ།
ཡེ་ཤེས་བླངས་ན་ས་གཅོད་[༥]པ་མོ། གཡོན་ན་སྡིགས་
མཛུབ་
འཛིན་པ་མོ། འདི་དེ་རྡོ་རྗེ་ལྡེ་ཀྱོག་[༦]བརྫོད་། གཡས་པའི་ལག་ཏུ་སྒོ་མོ་
ནི༑
ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པ་མ་སྤངས་པ། གཡོན་ན་སྡིགས་མཛུབ་འཛིན་པ་མོ།
འདི་ནི་རྡོ་རྗེ་སྒོ་མར་བརྗོད་། ལག་པ་གཡས་པར་ཡོལ་བ་ནི། ར་ང་མཚུང་ས་
བཙུན་མོ་སྲུང་[༧]
བ་ཉིད། གཡོན་ན་སྡིགས་མཛུབ་འཛིན་པ་མོ། རྡོ་རྗེ་ཡོལ་བ་
མར་ནི་
བརྗོད་། དེ་འདི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། མཁའ་འགྲོ་མ་ནི་ད་མ་
པའི་ཚོགས།
མཁའ་འགྲོ་ལྔ་ནི་རབ་བསྒྲུབ་[༨]ཕྱིར་། མཁའ་འགྲོ༐མ་ཡི་[༩]རྒྱུད་
གསུང་ས་སོ། དེ་ན་ས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཁའ་འགྲོ་
འི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཐོས་ནས་ངོ་མཚར་སྐྱེས་པར་གྱུར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ཕྱག་
རྒྱ་
འཕྲོག་པ་འདི་ཅི་ཉི་ཚེ་བའི་ད་མ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱ་འཕྲོག་[༡༠]པ་ལགས་སམ། དེ་ན་ས་
བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་
པ༑
བཅོམ་ལྡན་འད་ས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་རྣམས། འོད་ཟེར་་ཅན་གྱི་འཇིག་
རྟེན་གྱི་ཁམས་
ན་[༡༡]རྡོ་རྗེ་ངེས་པར་བརྗོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལུང་བསྟན་པ་ཡོད་དེ་འདི་
ནི་དེའི་ཡིན་ཏེ།
ཌཻ་བཻ་ཧ་ཡ་ས་ག་མ་ནེའི་སྐད་ཀྱི་ད་བྱིངས་འདིར་རྣམ་པར་
བརྟགས་[༡༢]པ་སྟེ། ཐམས་ཅ་ད་ཀུན་ཏུ་ན་མ་མཁའ་[༡༢]སྤྱོད་པར་གྲུབ་པས་འདི་ནི་
མཁའ་འགྲོ་མར་ར་བ་ཏུ་གྲགས་སོ། དེ་ན་ས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་དེ་རྣམས་
ཐམས་ཅད་ཆིག་འདི་ཐོས་ནས་ད་གའ་བ་ད་ང་མགུ་བ་ཉེ་བར་སྐྱེས་པར༐འགྱུར་བ་[༡༢]
ད་ང་ཆིག་
འདི་[༡༢]གསོལ་པ། ཨེ་མ་མཁའ་འགྲོ༐མ་ཡི་[༡༢]རྒྱུད་། རྒྱུད་ཀུན་ལས་ནི་
80---110


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*