མདོག་གསལ་ད་ང་། ཁ་དོག་འགྱུར་ཞིང་མཆི་མ་མྱོས། དེ་ནི་སྙིང་པོའི་རོ་
བརྒྱད་དོ། རོ་ཡིས་དགུག་བྱས་ད་གའ་བ་རྣམས། ཤིན་ཏུ་བཟང་པོ་སྐྱེ་བར་
འགྱུར༑
ད་གའ་ད་ང་མཆོག་གི་ད་གའ་བ་དང་། དགའ་བྲལ་ལྷན་སྐྱེས་དེ་
བཞིན་ན་ནོ།
དགའ་བ་ཞེས་བྱ་སྣང་བ་ཡིན། མཆོག་དགའ་[༡]སྣང་བ་མཆེད་[༢]
ར་བསྟན་། ད་གའ་བྲལ་སྣང་བ་ཐོབ་ཅེས་བྱ། ལྷན་སྐྱེས་དེ་ནི་ཡང་དག་འོད་།
དེ་ཡི་དུས་ན་སྐད་ཅིག་སྐྱེ། སྣ་ཚོགས་ལ་སོགས་མཚན་ཉིད་ད་དོ། སྣང་བ་ཟླ་བ་
ཞེས་སུ་བསྟན་། སྣང་བ་མཆེད་པ་ཉི་མའོ། མཚམས་ནི་སྣང་བ་ཐོབ་པར་
གྲགས༑
གསུམ་ད་ང་བྲལ་བ་ཡང་དག་འོད་། གང་ཚེ་མདུད་པའི་ན་ང་དུ་
སེམས༑ དེ་ཚེ་དགའ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར། མདུད་པའི་མཚམས་ན་ས་ནས་
གསུམ་ཙམ།
མཆོག་གི་དགའ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་། གསུམ་གྱི་གནས་ནས་
གསུམ་དུ་འགྲོ། དགའ་བྲལ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའོ། གང་ཞིག་གསུམ་ད་ང་
གསུམ་སྤངས་པ།
དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ར་ང་བཞིན་ཤར་། དེ་ནི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་
མཆོག
གསང་བའི་གསང་བ་ཡང་ད་ག་མཆོག འདུས་པ་ལ་སོགས་རྒྱུད་རྣམས་
ས་སུ༑
ལེགས་དགྱེས་དབང་མོ་སྦས་པ་[༢]བྱ སྡོམ་པ་འམ་ནི་ཀྱེའི་[༤]རྡོ་རྗེ།
དེར་ཡང་གསལ་བར་མ་[༥]བྱས་ས་སོ། ཁྱོད་ཀྱི་ངོར་མཛད་མཆོག་དེ་ནི། གསང་
ཆེན་བདག་
གིས་གསལ་བར་བྱས། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་ད་ང་།
གཞན་མ་ཤི་མེད་ཀུན་ཉོན་མོངས། དེ་ལྟའི་མཆོག་གི་དེ་ཁོ་ན། བདག་མིན་ན་
ནི་དེ་མི་ཤེས། གཞན་ཡང་[༦]ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་གྲགས་པ། དེ་ཉིད་ཉོན་ཅིག་
བད་ག་གིས་བཤད། ནམ་མཁའ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡིན་ཏེ། ད་བྱིངས་ནི་ས་བོན་
ཞེས་སུ་དྲན།
ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ནང་ན་ཡོད། རྒྱུ་ད་ང་མཆོག་གི་གནས་ཡིན་
ན་ནོ༑
ཇི་ལྟར་ཏིལ་ལ་མར་ཡོད་དང་། ཇི་ལྟར་ཤིང་ལ་མེ་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་
80---221


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*